Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


op de wijse: alst begint.

1. Met woerden goedt spraeken sij soet
Doen werden sij In gelaetden
O venes goddin ons toch behoet
en quaemen vrij daer men aten
doen waeren sij daer wel bekent
aldus Ist met spijt In als gewent
en seyde wij sullen haestelijck gaen
maer beyden tot den dach quam aen.

2. Doen sprack daer een al van haer twee
Komt laet ons gaen voertrecken
die liefde Is hier niet gesien
maer beginnen met ons te gecken
daer quaemen soe veel roever voer
die klapper man clopte aen die duer
Wilt gij mijn niet In laeten dan
Want ick ben pieter de klapper man.

3. Veel dronke ruyers quamen daer In
Ick secht u plaen tis waer gebuert
veel koluers brochten sij daer In
en hebben de vellen aen sticken geschuert
noch dansende met een dochter schoen
wat kreech sij daer tot haeren loen
Een gadt Int hoeft hier wel op let
dat hadt sij van de ruyers loen.

4. Prinse hier wel op let
let op sulcken saeken
die gaen te bier met ringen vier
nae veenes werck sij haeken
maer sij voerlaeten op dit pas
gelijck dydoe vaen eeneas
en hebben soe groete schande gedaen
met de speelman niet meer uit ruyen te gaen.

Liedbundel van Antonis van Butevest
[1590 ca.] [na 1594]
Leiden, Gemeente-archief, Gildenarchief no. 1474
f89r

Afschrift Meertensinstituut (verm. door C.C. Vlam), naar bron, diplomatisch.