Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Clach-Liedt
Van den desperaten Cloris op sijn ongevoelijcke
Dorinde.

DOrinde siet hoe desperaet
Dat Cloris hert,, Vol smert
Om u Goddinne
Door enckel minne
Als den sneeuw vergaet,
Sijn droeve clacht
Sal die u noyt beweghen,
Sult ghy t'ghedacht
Van min staen altijt teghen?
Neen neen mijn uytvercoren
Sijt hem geen party,
Doet af u gramschaps thooren
Soo ghy t'hebt op my:
Ghy zijt alleen Dorinde
Cloris Bruyt en wel beminde
Die door u schoonicheyt
Hier in een floute leyt.

2. Voorwaer dat ick u rooden
mont
Maer int genaeck,, Een kaeck
Oft lipken kuste,
Ick waer in ruste
En ick wert ghesont,
De vreede pijn
Van al mijn bitter lijden
Sou haest dan zijn
Vergeten door t'verblijden,
Maer ach wat wil ick snaecken
Sy en mint my niet,
De hoop van te vermaecken
Leyt my int verdriet;
Geen troost can ick verwerven
Tuyght Cupid' dat ick moet
sterven
Door allen mijn gheween,
s'Is harder als een steen.

3. Adiu Dorinde Cloris gaet
Recht naer het graf,, Laet af
Vry al u plagen,
Te laet is t'claegen
Hy wort desperaet,
Dit broeckich stael
Sal my den Chaos enden
Van altemael
Mijn plagen en ellenden:
Oft iemant dan beliefde
t'Graf-schrift wie daer leyt,
Seght Cloris door de liefde
Daer uyt t'leven scheyt,
Om dat hem sijn Dorinde
Noit eens weder en beminde
Maer noyt heeft desen helt
Veel frayder daet ghespelt.

Wolsschaten, Gerardus [II] van (auteur), Leeft in vrede [naamspreuk] (auteur), Het Liefelijck ende seer vermaeckelijck ANTWERPS LUST-HOFKEN, Verciert met vier Vreught-rijcke LUST-PRIEELEN, Waer van Het 1. beplant is met nieu Bloeselkens Van MINNE-LIEDEKENS, uytbeldende de Lenten oft Jeught. Het 2. met Rooskens van HERDERS-SANGHEN voor den Somer oft volwasche jeught. Het 3. met WyNGAERT-RANCXKENS van DRINCK-LIEDEKENS, voor den Herft [!], oft Manheyt. Het 4. met Hulst-bladerkens van CODDIGE DEUNTJENS, voor den Winter oft ouderdom. Alles stichtelijck beplant door GERARDUS VAN WOLSSCHATEN.
1661
Den Haag KB: 7 E 10
p118

Transcriptie van titel en liedtekst, naar scans, diplomatisch. Door Freya Jorens, correctie door Maartje De Wilde.