Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Liedeken op de voijs: Pour l'amitiƩ

1.
geen houwlijckx band
en sal mijn sinnen oijt bekooren
geen houwelijckx band
krijgt op mijn sinnen d'overhand
Ick kan wel somtijts lachen hooren
maer ick spel mij dees les te vooren
geen houwelijckx band

2.
Een vrij gemoedt
en wilt dwinghlandij verdraghen
een vrij gemoedt
sigh selven in geen banden doet
ick haet en vlucht de nieuwe lagen
die onder schijn van liefde plagen
een vrij gemoedt

3.
Van duijst niet een
die sich door d'hoope lieten streelen
van duijst niet een
die in het houw'lijck sijn getreen
hoe seer dat sij hun qualen heelen
die soo veel lacchen als sij queelen
van duijst niet een

4.
Een kleen vermaeck
maer opgevolght van duijsent sorgen
een kleen vermaeck
maer die t'doorgrond' vind in die saeck
veel tegenheijd en pijn verborgen
die volghen eer den dagh van morgen
een kleen vermaeck

5.
Best sonder dwanck
te doen en laten na begeeren
best sonder dwanck
te zijn sijn leven dagen lanck
als sigh te laeten over heeren
en in verdriet sijn jeught te keren
best sonder dwanck

6.
De soete min
waertoe dat alles schijnt geschapen
de soete min
heeft bij mij soo veel soet niet in
dat ick mij daer aen souw vergapen
ick versoeck om alleen te slapen
de soete min

7.
T'is eijgen baet
waerom de jongmans ons aensoecken
tis eijgen baet
om welck men bij een dochter gaet
dat sij te vinden hun verkloecken
hun lust en welvaert in de doecken
t'is eijghen baet

8.
oprechte liefd
is selden tgeen dat sij betrachten
op rechte liefd
is er geen gelt, hun niet gerieft
ghij sult u veeltijts sien misachten
wilt ghij om u te stellen wachten
op rechte liefd

9.
Een uws gelijck
wilt als hij heeft niet min betrouwens
een uws gelijck
hebt ghij geen gelt haest van u wijckt
de deught is wel t'cieraet der vrouwens
maer niet genoegh om te behouwen
een uws gelijck

10.
Die grooter is
stelt sulck een vrij uijt uw gedachten
die grooter is
denckt ghij dat hij u mint, tis mis
hij komt uw jeught of gelt betrachten
om u daer na weer te misachten
die grooter is

11.
Een slechte soort
sal u gemeenelick berouwen
een slechte soort
indien ghij na sijn praeten hoort
kan u wel namaels t'hooft doen krouwen
en ghij word selfs met hem te trouwen
een slechte soort

12.
wat dan gedaan
indient verveelt alleen te leven
wat dan gedaen
om alleen ongeval t'ontgaen
als men sijn sinnen voelt gedreven
om iemant sijne trouw te geven
wat dan gedaen

13.
Beproeft hem wel
en siet na goedt verstant en te reden
beproeft hem wel
eer ghij uw voet stelt in het spel
van waer ghij noijt kon achter treden
dies eer ghij wilt uw jeught bestreden
beproeft hem wel

14.
Bedenckt oock dat
geen last ontfanght voor s'levens dage
bedenckt oock dat
dit last bij u sijn op gevat
ghij seur en soet gelijck moet dragen
tzij met of tegen uw behaghen
bedenckt ook dat

15.
Denght en verstant
begaeft met aengenaeme seden
deught en verstant
veel onheijl van de trouw verbant
en hoort na schoonspraeck nog gebeden
kiest om uw jeught aen te besteden
deught en verstant

16.
Voor mijn belangh
ick wil het met de vrijheijd houden
voor mijn belangh
k'leef sonder pijn en buijten dwangh
t'geen ick misschien niet doen en soude
soo ick door min bekoort eens trouwe
voor mijn belangh

17.
Naer mijnen sin
lust het mij somtijts wat te praeten
naer mijnen sin
ick kies een vriend of een vriendin
naer mijnen sin
ick kies een vriend of een vriendin
die soo sij weerd sijn dat ick s' haete
of houden kan of weer verlaeten
naer mijnen sin

Nederlandse en Franse wereldse liederen
1600-1700
Gent UB: Hs 898
f11v

Transcriptie van titel, wijsaanduiding en liedtekst, naar bron, diplomatisch. Door Pieter Moelans.