Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een Nieu Liedeken vant schyp van synt renuyt.

Comt hier, minnaers van d'achter deur,
kinders van calis bende,
meest aermoede in 't ende,
leeft sonder ghetreur:
tschyp is aen ghecomen,
dat na calis gaet,
het volc wordt aenghenomen,
loopt eer 't wort laet,
dat is den besten raet.

Men nempt van alle volck daer aen,
Meuleaners [Meulenaers] en pachters,
poenen en schaepwachters,
die naer 't schip wilt gaen.
comt ghy, twynders, met hoopen,
loopt eer het wordt te laet,
facteurs die op het coopen
vooren sulck een staet,
Ras naer het [schyp] toe gaet.

Van wevers in een groot ghetal,
sietmen naer calis vaeren,
veel die rijcke waeren,
comen tot den val.
Wien sal die weerder noemen,
die syn op de baen
om naer het schyp te comen,
daer 't wyn is de craen,
is langhe wech gegaen.

Een schoenmaecker leeft in 't verdriet
daer hy 't leer placht te haelen
sonder te betalen,
tis: 'k'en borghe u niet!'
Cleermakers sietmen loopen
met het mulsken ront
qualyck om broot te coopen
syn schrael ende ghesondt,
hun borchs en wecht gheen pont!

Veel lans lien door verlies van goet,
sietmen in dese daghen
al naer calis vraghen,
elck op 't schypken moet,
van backers ende brauwers,
schyppers in 't gemeyn,
oock saghers en leertauwers,
tschyp wordt veel te cleen
och waeder toch noch een!

De schylder commen hier oock aen,
als gelt al is verdroncken
moeten daer staen proncken
en na calis gaen.
Timmerlien en metsers,
bleckers en baerbiers,
den smet en veel saeykletsers,
syn cael en beystier
met menich wynckelier.

De vis vercoopers en tapsiers
met al de groensel wyuen,
die soo geeren kijuen,
cramers, meseniers,
cuypers, wyn vercoopers,
't loopt weet niet hoe
de voerlien, menschen strooper,
syn het wercken moe:
het reyst al nae calis toe.

Men siet oock naer dit schypken [gaen]
veel cleerken en ontfaenghers,
meest alle de sanghers
die opt stoelken staen,
want sy seer geeren drincken
uyt een volle can
en doen de cele clincken
voor so menich man,
die gaen te calis aen.

Ghy besem-makers, wie ghy syt,
en al de schepe bauwers,
druckers en leer tauwers,
het is meer dan tyt!
Wilt hier te saem vergaeren,
't schyp steeckt vanden cant,
want wy sullen gaen vaeren,
lustich en playsant,
naer het leegh lecker lant.

Schoen lappers, meulders, 't wordt te laet,
en alle bystier boeven,
wylt u niet bedroeven,
comt heert tschyp af gaet.
Ick moet dees reden segghen,
eenen banckeroetier,
die ick in het liedt sou legghen,
wordt daer offecier
en meester van het quartier.

Hoe meerder filt hoe meerder eer
Als ghy daer comt te lande
ten is u gheen schande,
daerom haest u seer,
hebt ghy verdient te steruen,
schandich door beuls handt,
voor loon sult ghy daer eruen
en worden bestant
als coninck van het lant.

God lof, minnaers van calis hoop,
die elck soeckt te bedrieghen
met sweeren en met lieghen,
als ghy maeckt den coop,
wilt ghy clelsen en borghen
elck moet syn voldaan,
of anders is 't te sorghen
van op het schyp te gaen,
adieu, naer calis aen.

Bauwens, Denijs (samensteller), Nederlands liederboek geschreven door Denijs Bauwens
1661-1668
Gent UB: Hs 1485
f9r

Naar Braekman 1980 p289-292. Overgetypt door Timothy De Paepe. Correctie door Maartje De Wilde.