Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Soo rap het duyfken schreyt
Wiens gayken is verloren
Soo tragh een minnaer scheyt
Van die hy heeft verkoren.

Den Herder.
Helaes! wat droevich ongheval,
Gheen troost en kan mijn banghe ziel meer baten
Ick moet mijn liefste gaen verlaten,
Die ick nochtans altijdt beminnen sal:
Ach, kander wesen, meerder pijn!
Als dat ick van u moet ghescheyden zijn?
Wy die ons herten smolten in malcanderen,
All'n ons ghenucht
Moet nu verhanderen
In een droef ghesucht.

d'Herderinne.
Ach mijnen soeten toeverlaet!
Wat haet oft nijt heeft onse vreucht ghebroken?
Adieu mijn liefste Cupidoken?
Als't immers wesen moet soo segh ick gaet?
Maer blijft ghetrou in alle noot?
Soo blijf ick oock u dienerss' totter doot,
Gaet daer fortuyn u tot gheluck wilt leyen
Doet mijnen sin,
Wie kan ons beyen
Trecken van de min.

Den Herder.
'Tis waer maer zeyl-steen van mijn jeucht
Ghy houd my al te vast aen u ghebonden
Ick ben schier in u vier verslonden,
Jae sonder u en heb ick hier gheen vreught:
Ick ben met al mijn hert by u
Hoe kan den mont dan segghen u adieu
Mijn uyt-verkoren lief, ach mijn beminde!
Die ick wel eer
Hier placht te vinden,
Ick en kan niet meer.

d'Herderinne.
Ach Prins van mijn onsteken borst
'Ken sal hier noyt op ander minnaers peysen,
Dies weest gherust? want naer u reysen,
Sult ghy alleen toch lessen liefdens dorst:
Ick sal somwijlen van u lief?
Tot troost verwachten eenen minne-brief:
Tot dat ghy (vry van alle onghelucken,)
Keert wederom,
Dan suldy plucken
Mijne maeghde-blom.

Omazur, Nicolaus (auteur), LABYRINTHUS CUPIDINIS. DAT IS DEN DOOL-HOF DER LIEFDE, Waer in eertijts DAPHNE (van APPOLLO vervolght sijnde) verkeerden in eenen Lauw'rier-boom. Verçiert met Roose-Tuynen van Rijmen, ghestelt op de nieuwste Dans-wijsen ende Stemmen van desen tijt, Bestaende in Minne-Liedekens, Herders-Sanghen, Veldt-deuntjens, etc. Hic Labyrinthus adest? quod, si delaberis intus? Non Labyrinthus erit, sed labor intus erit.
1663
Den Haag KB: 174 G 49
p32

Transcriptie van het gedicht boven het lied en de liedtekst, naar microfilm, diplomatisch. Door Freya Jorens, correctie door Maartje De Wilde.