Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Maeghde-Clacht.

1. O! Min hoe wonder is u kracht,
Die dach en nacht
U vierken weet te stoken,
Dat Cupidoken
Hem te bersten lacht:
Sal my u vier noch selver komen Wonden?
Mijn hert is schier in uwen brandt verslonden:
://: Ick mach met recht wel klaghen
Van mijn lentsche jeucht,
Ten sijn al slechts maer plaghen
En voor my gheen vreucht,
Dat uwen schicht
Van't minnen
O! dertel wicht
Van binnen,
My is gheraeckt in't hert,
Nu ick ghevoel de smert.

2. Ick sien den Hemel droevich aen
De bleecke Maen,
En al de clare sterren,
Mijn sinnen werren
En ick ben belaen:
Ken weet niet wat ick doen wil, ofte laten
Om te verkiesen 'tbest, een van twee staten
://: Van my gaen te begheven
In een Cloosterken
Oft wel in trouw te leven:
Waer toe dat ick ben
Noch meerder? [?] naer
gheneghen,
Maer ick sien daer:
Weer teghen
Veel sorgh in dien staet,
Ick bid u heer om raet.

Het is den alder-besten staet,
Met Godt begonst en vrienden raet.

Omazur, Nicolaus (auteur), LABYRINTHUS CUPIDINIS. DAT IS DEN DOOL-HOF DER LIEFDE, Waer in eertijts DAPHNE (van APPOLLO vervolght sijnde) verkeerden in eenen Lauw'rier-boom. Verçiert met Roose-Tuynen van Rijmen, ghestelt op de nieuwste Dans-wijsen ende Stemmen van desen tijt, Bestaende in Minne-Liedekens, Herders-Sanghen, Veldt-deuntjens, etc. Hic Labyrinthus adest? quod, si delaberis intus? Non Labyrinthus erit, sed labor intus erit.
1663
Den Haag KB: 174 G 49
p36

Transcriptie van titel, liedtekst en spreuk na het lied, naar microfilm, diplomatisch. Door Freya Jorens, correctie door Maartje De Wilde.