Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[p67]
Melibe. [...]
Ghedooght dan dat wy eens den Lof-sangh mogen singen
Op moesel ende fluyt, van die heeft alle dinghen
[p68]
Gheschapen met sijn handt, in wesen voorts gehracht
Door t'eeuwichlijck beschick en goddelijcke cracht.
[...]
Phylas. Wel aen mijn moesel-sack heb ick vast op-geblasen,
Ick wil mijn pijpen nu eens soetjens laeten raesen
En clincken in de oor op 't singen van een liet
Ter eeren vanden Heer die alle dingen siet.
Tyter. Wat nieuws altijdt verheught, om t'kindt in slaep te spelen
Begint eens Celedon, ghy cunt heel aerdich quelen,
U stem is lieffelijck, en geeft een soet geluyt,
De veel van Melibé, sal passen op de fluyt
Van Coridon, begint de snaren dan te stellen ...
Melib. Ick ben gereet g'en moet geen oogenblick my quellen
Tot sulcken tijdt-verdrijf, want t'is tot lof van Godt.
Boerin. Ey wacht een weynich noch, ick stel den rommel pot
Die dient ons voor den bas.
[p69]
GHESANGH.

O wonder langh verwachten nacht!
Die ons hier in dit arme dal der tranen
Comt door u licht tot deught vermanen,
En thoont t'geluck dat ghy hebt med' gebracht:
O nacht veel claerder als den dach,
Die meerder siet als oyt de Sonne sach,
Wanneer den mensch, verblint door sonden
Moest den Hemel vlien
En heeft het licht gevonden
En desen nacht gesien.

2.

Den Schepper is ter aert gedaelt
In't koutste van des winters vrange tijden,
Die hier de menschen comt verblijden,
En Adams schuldt door sijne comst betaelt;
Siet uwen Godt wort een cleyn Kindt
Diemen in een verworpen stalleken vindt,
Gewonden in seer arme doecken,
In een crib' gheleyt,
Wy comen hem besoecken
Als ons was gheseyt.Bie, Cornelis de (auteur), De verlichte waerheyt van Godts vleesch Gheworden Woordt IN DE Gheboorte Christi Cornelij de Bie Waerheyt Baert Nijdt
1700
p69

Transcriptie van spreekverzen voor het lied, de titel en liedtekst, naar microfilm, diplomatisch. Door Maartje De Wilde.