Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[5] Victorielied wegens het veroveren van Venloo
Toen Philip d'Anjou, kleinzoon van Lodewijk XIV, de Spaanse troon besteeg, vielen ook de Spaanse Nederlanden hem toe. Franse troepen bezetten Roermond, Geldern en Venlo. Het voornemen van de Staten-Generaal om Venlo te heroveren werd gedwarsboomd door de Franse generaal Boufflers, die met manoeuvres de Nederlandse troepen in de buurt van de Dommel probeerde af te leiden. In augustus werd toch het beleg van de stad geslagen, die zich binnen een maand, op 22 september 1702, overgaf. Stevensweert en Roermond vielen spoedig daarna in Staatse handen, waarmee de Maas onder geallieerde controle kwam.
In het volgende 'victorielied' verliest de Franse haan de strijd tegen de Duitse adelaar. Bourbon (Lodewijk XIV) moet Italië, Spanje, Duitsland en de Nederlanden verlaten. De verovering van Venlo wordt hier op het conto van de Nederlandse bevelhebber Walrad von Nassau Saarbrücken (1635-1702) geschreven. Verder worden de graaf van Athlone (de Nederlandse bevelhebber Godard van Reede, 1644-1703) genoemd en de Franse veldheren Louis François Boufflers (1644-1711), Nicolas Catinat (1637-1712) en Louis-Joseph de Vendôme (1654-1712). Lodewijk XIV moet zijn kleinzoons Philip en Louis maar naar huis roepen, schampert het lied, voordat hun kwaad geschiedt.

Victorie liedt, wegens het veroveren van de starke stadt Venloo, door de Prins van Nassouw Zaerbreuk, 1702.
Stem: O Hollant schoon gy leeft in Vree.

Wie fnuykt den trotsen Adelaer,
Zijn scherp gevlimde schigte?
Het valt voor Lodewijk te swaer:
d'Haen moet voor d'Arent swigte,
Die grijpt hem by zijn vlerk geswint,
Nu stroyt de pluyme in de wint.
Die 't alles wou regeren,
Moet nu selfs haseleren (*1).

Bourbon zijn hoogmoet wert gestuyt,
Zijn val is nu voor handen.
Italien, Spangien moet hy uyt,
En ook de Nederlanden.
Verlaten moet hy 't Duytserijck;
Hem baet gewelt, list noch practijk,
Kan hy geen koopluy vinden,
Die haer aen hem verbinden.

Nu is zijn koopmanschap gedaen,
Van de stede en van sloten,
Elk grijpt hem nu met magte aen,
Als leeuwe onverdrooten.
De Graef Athloon soekt met gewelt
Boufleer te dwingen uyt het velt.
Prins Walrat van Nassouwe,
Strijt voor ons lant getrouwe.

Hy rukt het Spaanse Gelderlant
Den Fransman uyt zijn klauwen;
Keysersweert heeft hy overmant,
Venloo gink hy benauwen;
Door stadig schieten, vlam en vyer
Moesten sy roepen om quartier (*2)
En aen hem overgeven,
Woude zy houde 't Leven.

Zo drayt de weerhaen; siet de kans
Bourbon int kort verkeeren.
Die de overhant behielt altans,
Gy moet nu rittireren.
Bouflers neemt voor Athloon de wijck,
Catinat in het Duytserijck;
Vendom krijgt dapper slagen,
Meer als hy kon verdragen.

Zo leeren zy het Frans gespuys
Miseracordie singe.
Roept vry u zoon zoons same thuys,
Eer dat zy die bespringen,
Als Villeroy, die tot u schant
Gevange blijft in Hoogduyts lant,
Wie sou haer rantsoeneren?
Zy moste daer cripperen.

(*1): vluchten
(*2): genade

Tekst: Triomf van Nederlandt (1734)
Melodie: Boerenlieties V (1710)


[5] Song of Victory for the capture of Venlo
When Philip of Anjou, grandson of Louis XIV, inherited the Spanish throne, he inherited the Spanish Netherlands as well. French troops occupied Roermond, Geldern and Venlo. The aim of the States-General to retake Venlo was thwarted by the French general Boufflers, who with maneuvers tried to divert the Dutch troops to the area of the river Dommel. In August, however, the Dutch laid siege to the city, and it surrendered within a month, on 22 September 1702. The towns of Stevensweert and Roermond fell soon after that into Dutch hands, bringing the Maas back under allied control.
In the following 'song of victory' the French rooster loses the battle against the German eagle. Bourbon (Louis XIV) has to leave Italy, Spain, Germany, and the Netherlands. The conquest of Venlo is here credited to the Dutch field marshal Walrad von Nassau Saarbrücken (1635-1702). Others named are the Count of Athlone (the Dutch general Godard van Reede, 1644-1703), and the French commanders Louis François Boufflers (1644-1711), Nicolas Catinat (1637-1712) and Louis-Joseph de Vendôme (1654-1712). Louis XIV had to call his grandsons Philip and Louis home, sneers the song, before anything bad happened to them.

Victory song, for the capture of the fortified city of Venlo, by the Prince of Nassau Saarbrücken, 1702.
Melody: O beautiful Holland, you live in peace.

Who will clip the proud eagle's wings,
Its razor-sharp spears?
It is too much for Louis:
The rooster has to bow to the eagle,
Which grasps it swiftly by the wing,
And now the feathers are scattered to the winds.
He who wanted to rule all
Is now the one who must flee.

Bourbon's pride is held in check;
His fall will come soon after.
From Italy and Spain he must retreat
And the Netherlands as well.
He must leave the German Reich;
Neither power nor craft nor cunning will help him
If he can find no merchants
Who are willing to do business with him.

Now his business is done,
That of cities and castles;
Each now seizes him mightily
Like tireless lions.
The Count of Athlone tries to force
Boufflers from the field.
Prince Walrad of Nassau
Fights faithfully for our land.

He snatches Spanish Gelderland
Out of the Frenchman's claws;
He has captured Kaiserswerth,
And pressed Venlo hard.
From steady shot, flame, and fire
They had to sue for peace
And surrender to him
If they wanted to save their lives.

Thus spins the weathervane; see how
Bourbon's fate so quickly changes.
Who once held the upper hand,
You must now retreat.
Boufflers flees from Athlone,
And Catinat the same in Germany;
Vendôme suffered valiant attacks,
More than he could bear.

That's how the French rabble
Learned to sing Misericordia.
Call your grandsons home
Before they're attacked,
Like Villeroy, who to your shame
Still lies imprisoned in Germany -
Who would give them rations?
They would perish with hunger.

Text: Triomf van Nederlandt (1734)
Melody: Boerenlieties V (1710)

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), De vrede van Utrecht (1713): muziek uit de Spaanse Successieoorlog = The peace of Utrecht (1713): music from the War of the Spanish Succession. GLO 5256
2013
1: 5