Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[7] Nieuw Liedt van de Spaensche Zilver-Vloot
Dit lied heeft betrekking op de Slag bij Vigo in Galicië (1702), waarbij Engelse en Hollandse schepen de Spaanse zilvervloot vernietigden en tevens de Franse oorlogsschepen die hem moesten beschermen. Een gecombineerde Engels-Nederlandse vloot had op de terugtocht van een mislukte aanval op de Spaanse havenstad Cadiz vernomen dat de Spaanse vloot die de zilveropbrengsten uit Amerika naar het moederland had gebracht, afgemeerd lag in de baai van Vigo in Galicië. Daar lag ook de Franse oorlogsvloot die de Spanjaarden tijdens hun overtocht had geëscorteerd. Als de Engelsen en Hollanders de baai binnenzeilen, zitten de Fransen en Spanjaarden als ratten in de val. Ze hadden weliswaar een ketting over het water gespannen, maar die wordt doorbroken. Het Fort Rande, dat dit vanaf de oever met kanonvuur had moeten voorkomen, wordt door Engelse grenadiers bestormd en veroverd. De Engelsen en Hollanders vernietigen de Franse en Spaanse schepen totaal en de buit is aanzienlijk. Hoe begerig zullen de soldaten en matrozen de buit verdelen, stelt de lieddichter zich voor, en wat zullen hun vrouwtjes thuis blij zijn!

Een Nieuw Liedt van het Ruineeren en Verbranden van de Spaansche Zilver-Vloot.
Stem: Wel Mieke stout, enz.

Wat vreugden groot
Hoord men aan alle zyden!
Wilt u nu dog verblyden,
Want de zilvere vloot
Is uit de Fransche hand;
Roept Viva aan alle kant!
Haar beste oorlog schepen
Dieze meenden weg te slepen
Hebben wy verbrand.

Voor Vigos lag
De Fransche schepen alle,
Aan weerszey sterke wallen,
En daar by men zag
Een groote ketting baar (*1),
Die daar gespannen waar
Om daar niet by te komen,
Maar wy zeilden zonder schroomen
Die haast van malkaar.

't Kanon geplant
Schoot magtig op ons schepen,
Maar wy hebben gesmeeten
Haar wel haast van strand;
Men kreeg haar battery
En het kanon daar by,
Zo dat de Spaanze en Franszen
Wel haar haast moesten verschansen
Wildenze gaan vry.

Het schrikkelyk vier
Dat men zag op de Schepen;
De Fransche heel benepen
Riepen om kwartier (*2).
Men vogt aan alle kant,
Men stak daar in den brand
Negen schepen te gaare
En vier stieten ook aldaare
Aen stukken tegen strand.

Doen heeft men klaar
Nog elf zilver-schepen
Met eene weg gaan slepen,
Die nog lagen daar,
En zes raakten in brand
En aan stukken tegen strand,
Maar men hoopt nog gewisze
Het zilver daar uit te viszen
Voor ons abondant.

Zo ziet men dat
De hoogmoed komt te vallen:
Den Fransman dogt ons alle
Maar te krijgen vat.
Maer men ziet t'alle kant
Te water en te land,
Dat men zo komt floreeren.
Gedankt is den Heer der Heeren
Voor zijne bijstand.

Wat zullen daar
Soldaat en bootsgezellen
Het buit-geldetje tellen
Daar onder malkaar.
Zo, vrouw en vrysters zoet,
Houd nu maar goede moed:
Gy zult haast voor 't verlangen
U beminde lief ontfangen
Met een kist vol goed.

(*1): duidelijk
(*2): genade

Tekst: De groote nieuwe Hollandsche Bootsgezel (z.j.)
Melodie: Boerenlieties IV (1709)
[7] New Song about the Spanish Silver Fleet
This song has to do with the Battle of Vigo in Galicia (1702), in which English and Dutch ships destroyed the Spanish silver fleet and the French warships that were supposed to protect them. A combined English-Dutch fleet on the way back from a failed attack on the Spanish harbor town of Cadiz learned that the Spanish fleet that had brought the silver proceeds from America to the motherland lay moored in the bay of Vigo in Galicia. With them lay the French war fleet that had escorted the Spaniards during their voyage. As the English and the Dutch sailed into the bay, the French and the Spaniards sat like rats in a trap. They had stretched a chain across the water, but the attackers broke through it. This should have been prevented by cannon fire from Fort Rande on the banks, but the English grenadiers stormed and conquered it. The English and the Dutch destroyed the French and Spanish ships and the booty was substantial. How eagerly the soldiers and sailors will divide the spoils, the songwriter imagines, and how happy their women at home will be!

A New Song about the Ruination and Burning of the Spanish Silver Fleet.
Tune: Mieke the bold, etc.

What great celebration
Is heard from all sides!
Rejoice with us,
For the silver fleet
Is out of French hands;
Shout hurrah from every corner!
Their best warships
That they meant to bring home -
We've burned them instead.

It was at Vigo that
All the French ships lay,
Strong walls on either side
And what's more,
A big chain, strung clearly
Across the water
To keep us out,
But we sailed through fearlessly,
The chain burst apart.

The cannon they'd set up there
Shot hard at our ships,
But we quickly chased them
From the beach.
We won their battery
And also the cannons,
So that the Spanish and French
Had to entrench quickly
To save their lives.

Frightful fire was
Seen on the ships;
The fearful French
Called for mercy.
Men fought from all sides
Setting on fire
Nine ships altogether,
And four also smashed
In pieces against the shore.

Still in the bay
Lay another eleven silver ships
That were carried away
All in one blow.
Six caught fire
In pieces against the shore;
We hoped
To salvage the silver
That was there in such plenty.

So one sees
How pride comes before a fall:
The Frenchman thought that
We were there for the taking.
But one sees on all sides
On water and on land
That we are flourishing.
Thanks be to the Lord of Lords
For his aid.

How the
Soldiers and sailors
Tally up the booty
There among themselves.
So, wives and lovers,
Keep up a good mood:
Soon your desires will be met
As you receive your beloved
With a chest full of spoils.

Text: De groote nieuwe Hollandsche Bootsgezel (s.a.)
Melody: Boerenlieties IV (1709)

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), De vrede van Utrecht (1713): muziek uit de Spaanse Successieoorlog = The peace of Utrecht (1713): music from the War of the Spanish Succession. GLO 5256
2013
1: 7