Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[9] Zamenspraak over de Spaansze Zilver-Vloot

In dit spotlied krijgt koning Lodewijk XIV het slechte nieuws over de slag bij Vigo te horen. De bode durft het hem nauwelijks te vertellen. De koning ziet de toekomst somber in, ook al doet een raadsheer hem een eenvoudige oplossing aan de hand: extra belastingen heffen om de oorlog te kunnen voortzetten.

Een Zamenspraak tusschen den Koning van Vrankryk, zyn Kamer-Bewaarder en Raads-Heeren, over het Verlies van de Spaansze Zilver-Vloot.
Stem: Truitje, myn zoete Engelin.

Koning van Vrankryk:
Och och! Wat of myn zo ontsteld:
Ik hoor op 't hof een groot geweld (*1).
't Is of sy 't mij niet en derven zeggen.
Ik zie wel dat' er is geen deeg (*2).
Komt, spreekt wat is er in de weeg.
Wilt het mijn uitleggen
Van stonden aan (*3).

Boode:
Wel als ik het dan zeggen moet:
U gantsche magt leid onder voet,
Want heel u vloot en Spaansze zilver-schepen,
Die hebben uw vyanden daar
Berooft en ook verbrand te gaar
En de rest weg gaan slepen
Na Engeland toe.

Koning:
Och! Och! Hoe trild mijn ingewand!
Is dan mijn schooner vloot van kant?
Is daar niet een schip meer over gebleven?
Hebben zy al het zilver daar,
Zo zullen zy toekomende jaar
Mijn wel anders doen beven!
O groot verlies!

Raads-Heer:
O! Majesteit, ontsteld zo niet:
Gy hebt een magtigh groot gebied,
Daar is wel middel om geld te fineeren (*4).
Men heeft veel pagten op-gesteld,
Daar gy u volk weer mee in 't veld
Krijgen kunt na begeeren.
Gebied haar maar.

Koning:
Ik vrees dat men 't nog maken zult
Dat' er zal komen een tumult.
Ik geef de moed byna schier heel verlooren;
Overlegt het nu, zo gy wild.
De vloot is weg en 't geld verspild
En ik ben braaf geschooren.
Het is verbruit.

(*1): drukte
(*2): niet in orde
(*3): meteen
(*4): bijeenbrengen

Tekst: De groote nieuwe Hollandsche Bootsgezel (z.j.)
Melodie: Boerenlieties IV (1709)
[9] Dialogue about the Spanish Silver Fleet
In this satirical song King Louis XIV hears the bad news about the battle at Vigo. The messenger scarcely dares tell him. The outlook is gloomy for the king, although an advisor offers him a simple solution: raise extra taxes to continue the war.

A Dialogue between the King of France, his Chamberlain and Advisors, about the Loss of the Spanish Silver Fleet.
Tune: Trudy, my sweet little angel.

King of France:
Oh, oh! What upsets me so:
I hear such an uproar at the palace.
It's as if they don't dare tell me.
I can see well enough that something's amiss.
Come, tell me what's happening.
Explain it to me,
And right now.

Messenger:
Well if I have to tell you:
All your might lies underfoot
Because your enemies yonder
Have robbed and burned
Your whole fleet and the Spanish silver ships
And dragged the rest
Off to England.

King:
Oh oh! How my innards tremble!
Is then my lovely fleet destroyed?
Is there not one ship more left over?
If they have all that silver
Then next year they will also
Make me shake with fear.
Oh what a great loss!

Advisor:
Oh your majesty, don't be so alarmed:
You have a mighty great empire,
There's a way to raise the money.
Many taxes have been levied
So that your men can again
Have their way on the battlefield.
They're at your command.

King:
I fear what people will do,
That an uproar will come out of it.
I have just about given up hope;
Just think something up, if you want.
The fleet is gone and the money lost
And I'm shorn like a sheep.
It's wretched!

Text: De groote nieuwe Hollandsche Bootsgezel (s.a.)
Melody: Boerenlieties IV (1709)

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), De vrede van Utrecht (1713): muziek uit de Spaanse Successieoorlog = The peace of Utrecht (1713): music from the War of the Spanish Succession. GLO 5256
2013
1: 9