Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
In 1710 en 1711 dringen de geallieerden steeds dieper vanuit het noorden Frankrijk binnen. Lodewijk XIV wil onderhandelen, maar een conferentie in Geertruidenberg loopt op niets uit. Na interne politieke verschuivingen gaat Engeland evenwel een andere koers varen. Men begint in het geheim te onderhandelen met de Fransen, om de eigen belangen veilig te stellen tegenover die van de bondgenoten. Havik Marlborough wordt ontslagen. Als diens opvolger Ormonde in 1712 prins Eugenius in de steek laat, slaat de Franse bevelhebber Villars terug en herovert hij Denain en talrijke andere Franse steden.
Tijdens de vredesbesprekingen in Utrecht worden de geheime afspraken van Fransen en Engeland bevestigd en krijgen de bondgenoten slechts een bescheiden aandeel in de buit toebedeeld. De Duitse keizer bedankt voor de eer en vecht alleen door. Bij het tekenen van de Vrede op 11 april 1713 heeft Engeland inderdaad veruit de meeste voordelen uit onderhandelingen gesleept. De Nederlandse Republiek moet tandenknarsend genoegen nemen met Venlo, Roermond en de 'barrière'; dat wil zeggen, het mag weer troepen legeren in Zuid-Nederlandse vestingsteden. Frankrijk krijgt veel van het verloren gebied terug, inclusief Lille, maar het is wel praktisch failliet. Ook de Republiek heeft financieel zwaar geleden onder de oorlog en is voortaan geen grootmacht meer, terwijl Groot-Brittanië de schade goed kan dragen en een bloeiende toekomst tegemoet gaat.

[27] De Marschal d'Uxelles

Nicolas Chalon du Blé (1652-1730), markies van Uxelles, maarschalk van Frankrijk sinds 1703, onderhandelde in Utrecht namens de Franse koning. Hij was een van de coryfeeën van het congres, in wiens verblijf een voortdurende afwisseling van grootse diners en groots vermaak heerste, aldus schandaalchroniqueur Augustinus Freschot. De melodie van De Marschal d'Uxelles wordt elders aangeduid als 'giga', het ongecompliceerde Italiaanse zusje van de Franse gigue.

Melodie: Boerenlieties XIII (1714)
In 1710 and 1711 the allies pushed ever deeper into France from the north. Louis XIV wanted to negotiate, but a conference in Geertruidenberg (near Breda) came to nothing. After some internal political maneuvering, England charted another course. They began to negotiate in secret with the French, to protect their own interests against those of their allies. Marlborough the hawk was fired. When his successor Ormonde left Prince Eugene in the lurch, the French commander Villars struck back and recaptured Denain and numerous other French cities.
During the peace conference in Utrecht, the secret agreements between France and England were confirmed and the allies were dealt out only a modest share in the prize. The German emperor said thanks for the honor and kept fighting on alone. At the signing of the Peace on 11 April 1713 England had indeed managed to grab the most advantage out of the negotiations. The Dutch Republic, gnashing its teeth, had to make do with Venlo, Roermond, and the 'barrier': it could again place troops in fortified cities in the Southern Netherlands. France recieved much of its lost territory back, including Lille, but it was practically bankrupt. The Republic too had suffered heavy financial losses in the war, and from then on was not a great power anymore, while Great Britain could weather the damage well and went forward into a bright future.

[27] The Marshal of Uxelles
Nicolas Chalon du Blé (1652-1730), marquis of Uxelles, marshal of France since 1703, negotiated in Utrecht in the name of the French king. He was one of the stars of the congress, in whose residence there was a constant swing of grand banquets and entertainments, according to Augustinus Freschot. The melody of the Marshal of Uxelles is elsewhere designated as a 'giga', the uncomplicated Italian sister of the French gigue.

Melody: Boerenlieties XIII (1714)
Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), De vrede van Utrecht (1713): muziek uit de Spaanse Successieoorlog = The peace of Utrecht (1713): music from the War of the Spanish Succession. GLO 5256
2013
1: 27