Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[11]: Een Geuzenliedje over de aftocht van de Spanjaarden uit Holland en Utrecht

Hoe die Spaensche Hoeren comen klagen, om datmen de
Spaengiaerts wil verjagen.
Op de wyse van Wilhelmus van Nassouwen.

Ick heb droefheyt vernomen
Sprack daer een Spaensche Poet (*1) ,
Hier is qua (*2) tydingh ghecomen
Die ons versuchten doet,
Dat al ons fraey Seignoeren
Moeten naer Spaengien Coen,
Wat sullen wy Spaensche Hoeren
Nu altemael gaen doen.

Seignore Jacomijne
Och lieff Seignore Margriet,
Wat raet Seignore Katlijne
Wy blyven heel int verdriet,
Wy sullen nu moeten hooren
Dat tvolck roept wijs bedaert,
Ghy spaensche Hoeren vercooren
Maeckt u nae Spaengien waert.

Ach laes, tis al vant Varcken (*3)
Sprack Seignora Margriet,
Wy sullen moeten wercken
Is dat niet groot verdriet,
Wy hebben wel neghen Jaeren
Ghegaen als Jonckvrouws schoon,
Groot werck dat sal ons vaeren (*4)
Wy zijns nu niet ghewoon.

Ghy draecht Fluweelen mouwen
Lobben (*5) end Ringhen aende handt,
Daerop een suyveren bouwen (*6),
Als Madamme vanden Landt,
Ghy en durves (*7) niet beclaghen:
Groot goedt is u ghebeurt,
Ghy waert eerst maer arme slaven,
Verhackelt end verscheurt.

Wat wilt ghy ons versnouwen (*8)
Ghy quaemt uut Spaengien coen,
Met d'Ellebooch door de Mouwen
Die Teenen door de schoen,
Het Hembde door de broecken
Bracht u Duckdalff int Landt,
Ghy meucht hem nu wel vloecken
Hy heeft u hier gheplant.

Adieu schoon Roose kloecke,
Wy moeten nae Spaengien in als (*9),
Adieu Seignoor scheurbroecke
Der duyvel breeckt u den hals,
Ghy sult oock moeten wercken
Soo wel als wyluyden doen,
Met Rogghen bry gaen stercken
Oft lappen oude schoen.

(*1): hoer
(*2): slechte
(*3): de gouden tijden zijn voorbij: geen rundvlees maar varkensvlees
(*4): bangmaken
(*5): kanten manchetten
(*6): overrok
(*7): mag
(*8): beschimpen
(*9): in elk geval

Dit spotliedje, waarin de Spaanse hoeren (d.w.z. Nederlandse vrouwen die het met Spaanse soldaten aanlegden) en hun Spaanse liefjes op weinig tedere wijze van elkaar afscheid nemen, zingt Camerata Trajectina op een variant van het Wilhelmus met een dansend, driedelig ritme, zoals genoteerd door Michael Praetorius' Terpsichore (1612).

Camerata Trajectina (artiest), Die tyranny verdrijven: politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog. ES 46.426. VNM R 79001
1979
1: 11