Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[14] Spotliedje van de Geuzen op de Roomskatholieke beeldenverering. In 1604 is in Brabant een lieve-vrouwebeeld gevonden in een holle boom, dat op de berg van Scherpenheuvel veel wonderen verricht. Het werd er een bedevaartsoord. De zanger trekt de heilzame werking van het beeld in twijfel en waarschuwt de bedevaartsgangers, dat de geestelijken goede sier maken met hun offergaven.

Een nieuw Liedeken, vervatende de Mirakelen die onse Lieve Vrouwe tot Scherpen-heuvel doet. +
Stem. Hansken snee het Cooren was lanck, etc.

Com nu ghy Romanisten (*1) koen,
Uut alle dees Contreyen,
Wilt u na Scherpen-heuvel spoen,
Ghy wordt aldaer bescheyen (*2).

Wie dat ghy zijt, Borger of Boer,
Wilt ghy Aflaet van sonden,
Besoeckt daer een nieu Maeyken-moer (*3)
In eenen Boom ghevonden.

Treedt derwaerts elck bysonderlyck,
En thoont haer u ghebreken,
Sy doet Mirakel wonderlijck,
Men weeter van te spreken.

Maer als ghy haer besoecken sult
Ghy moet voor eerst bedincken,
Dat ghy haer dan de schoot wel vult,
Met schyven (*4) die wel klincken.

Al ist dat haer 'tGeldt niet en past
Om selve te verteeren,
Heer-oom (*5) sal wesen haren Gast
Hy mach te beter smeeren (*6) ..

Want dees Vrou is een doode pop
Uut eenen boom ghehouwen,
Maer Heer-oom krijght het gheldt wel op:
Met ander lieve Vrouwen.

Oorloff (*7) Papisten wijt vermaert,
Die't bee-vaert-gaen verschoonen (*8),
Ghy zijt daer meed' soo wel bewaert (*9),
Als met een blaes vol boonen (*10).

(*1): Rooms-Katholieken
(*2): daarheen geroepen
(*3): Maria(-beeld)
(*4): geld
(*5): priester
(*6): smullen
(*7): vaarwel
(*8): goedpraten
(*9): veilig
(*10): schijnwapen om kinderen mee bang te maken

Camerata Trajectina (artiest), Die tyranny verdrijven: politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog. ES 46.426. VNM R 79001
1979
1: 14