Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[3] Silvia mijn lief (melodie: Malle Sijmen)
'Malsims' was een Engels instrumentaal wijsje met echo-effecten, waarop in Nederland graag dialogen werden gezongen. Bijvoorbeeld door herder Coridon die herderinnetje Silvia een aanzoek doet, en met succes. Een amoureuze samenspraak van J.J. Colevelt uit het liedboek Amsterdamsche Pegasus (1627).

Silvia mijn Lief (Silvia my dear) (melody: Malle Sijmen)
"Malsims" (or "Malle Sijmen" in Dutch) was an English instrumental tune with echo effects that were happily set to dialogue texts in the Netherlands. Here for instance the shepherd Corydon successfully woos the shepherdess Sylvia. This 'amorous conversation' is from the songbook Amsterdamsche Pegasus (1627).

'Malsims' war eine englische instrumentale Weise mit Echo-Effekten, zu der man in den Niederlanden gern Dialoge sang. Zum Beispiel vom Hirten Coridon, welcher der Hirtin Silvia einen Antrag macht, und mit Erfolg. Ein amouröser Dialog von J.J. Colevelt aus dem Liederbuch Amsterdamsche Pegasus (1627).


Amoureuse t'Samenspraeck, Tusschen CORIDON en SILVIA
Stemme: Malle Symen


C: SILVIA, mijn Lief, mijn soete Engel hoort,
Hoe vluchtje? ey staet toch, en luystert eens een woort.
S: Coridon wilt rusten, neemt voor dese lusten
Een die 't gesucht en klaghen meer verhoort.
C: Niemand ter wereld ick minnen sal als uw:
O Harderinne weest niet al te schuw,
Ick geef u mijn Schaepjens.
S: O ghy loose Knaepjens!
Schoone woordjens zijn 't waer ick voor gruw.
C: Ey Goddin! S: 'k Acht geen Min.
C: Wilt my niet versmaden.
S: Coridon. C: Lieve Son.
S: Wilt u doch beraden.
C: Siet dees arme Harder aen.
S: Wilt in Min niet varder gaen.
0C: Laet u ziel beweghen zoet.
S: 'k Acht soo geen verkregen goet.
C: Schoon ghy hebt reden.
S: Stil, weest te vreden:
'k Spreeck u wel, dan niet op sulcken voet.

S: Geen vleyery van min, of geen gesoen,
En keunt ghy my, o Coridon! me voen.
C: Seght eens u genoeghen.
S: Stillijck, wilt u voeghen,
Ghy bint seer versot, en al te groen.
C: Rusten? o neen, o Nymphje! jonge Maeght.
Ghy zijt het wit, daer het gedacht na jaeght.
S: Wel, watte kuren!
C: Dagen, jaren, uren,
Niemand my mijn ziel als ghy ontdraeght.
S: Ghy beboert. C: Ghy vervoert.
S: Ghy stort dart'le tranen.
C: Ghy ontmant. S: Wijckt de brandt.
C: Neen, 'k koom u vermanen.
S: Wel hoe? Coridon ghy geckt.
C: Mijn vermaningh alleen streckt.
S: Om te boeten u vermaeck.
C: Neen, 't waer een veel soeter saeck.
S: Ey wilt doch swyghen.
C: 't Is om te verkryghen
U hart gemoed en min voor wisse Baeck.

PRINCE.
S: Mijn broeders weyden 't vee in 't ander lant,
Sy souden spreken van mijn groote schant.
C: Ey wilt doch niet sorghen.
S: Neen, wacht vry tot morghen:
Mijn hart geef ick u tot een onderpant.
C: Komt laet ons treden by de water-stroom,
Gaen sitten en rusten al onder dese boom.
S: Den avond komt vallen.
C: Ick sal mijn Beestjens stallen,
Die nu loopen reddeloos ontoomt.
S: Siet de Ram. C: Siet het Lam.
S: Waerlijck het is wonder.
C: Dat het vee. S: Hier ter stee.
C: Wroeten 't bovenst' onder.
S: En de suygelinghen daer.
C: Drincken uyt de Beeckjens klaer.
S: Lesschen hare hooghen brant.
C: By het heet en drooge zant.
S: Komt laet ons wand'len.
C: Wy sullen voorts hand'len
Dat d'Harder d'Harderin doet onderstant.

Tekst uit: Amsterdamsche Pegasus (1627)

English translation: Ruth van Baak Griffioen
Übersetzung auf Deutsch: Erwin Peters

Brisk Recorder Quartet Amsterdam (artiest), Camerata Trajectina (artiest), Sweelinck and the Art of Variation = De variërende Sweelinck / Brisk Recorder Quartet Amsterdam, Camerata Trajectina. GLO 5253
2012
1: 3