Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[6] Onder een linde groen
Ik zat eens wat uit te rusten onder een groene linde, en daar zaten ook een jongen en een meisje, hand in hand. Hij probeerde haar te versieren en het zag er naar uit dat dat ging lukken. Toen viel ik in slaap.
Als ik weer wakker word zit het meisje te huilen. Ze is net haar maagdelijkheid kwijtgeraakt. Wat nu? Ze ziet al een leven voor zich als ongehuwde moeder of als oude vrijster. Maar de jongen belooft haar te trouwen, gelukkig! en dan lacht ze weer.
Na verloop van tijd raakt het meisje zwanger en kiest de jongen alsnog het hazepad. Schande! Kom op jongens, laten we die onbetrouwbare vrijer z'n ogen uitsteken!
Aldus de pittige Nederlandse versie (1610) van de Engelse ballad "All in a garden green".

Onder een linde groen (Under a green linden tree)
I sat resting under a green linden tree, and there too sat a young lad and lass, hand in hand. He flirted with her, and it was going well. Then I fell asleep. When I awoke, the girl was in tears, her maidenhood lost. What now? She sees life before her as an unwed mother or an old maid. But the young man promises to marry her, whew, and then she's happy again. After some time the girl gets pregnant but the boy dumps her anyway. Scandalous! Come on boys, let's poke the faithless guy's eyes out. That's the bristly Dutch version (1610) of the English ballad "All in a garden green".

Ich saß einst ein wenig zu ruhen unter einer grünen Linde, und da saßen auch ein Junge und ein Mädchen Hand in Hand. Er versuchte sie zu verführen, und es sah danach aus, dass ihm das gelang. Da fiel ich in Schlaf.
Als ich wieder erwachte, sitzt das Mädchen da und weint. Grad hat sie ihre Jungfréulichkeit verloren. Was jetzt? Sie sieht schon ein Leben vor sich als ledige Mutter oder als alte Jungfer. Aber der Junge verspricht sie zu heiraten, zum Glück! und nun lacht sie wieder.


Onder een linde groen,
waer ick laest nam mijn rust,
sittend' onder t' groen beplant,
ke' sach twee liefkens handt aen handt,
en min genoot syn lust.
t' Eerbare maechdelijn,
de welck haer vont alleen,
streed' ghelijck de deuchde doet;
maer het knaepjens tonghe soet
verwon haer, soo het scheen.
t' Milt ghewinck van haer ghesicht
was ghelijck der sterren licht.
Dus ick dromend lagh;
ke' ontwaeckten ende ick sach
den hemel soo versteurt
om t' ghene was ghebeurt,
meer dan de deught vermagh.

Als nu het loose kindt
weer coockerden sijn boogh,
t' Venus dier wel bedocht
wat de minne hadt ghewrocht,
t' ghetraent uyt d'ooghen vlooch.
k' Schrickten terstont van rou,
siend' het bedroefde wicht
als hy haer hand op trou
gaf, dat sy sou zijn sijn vrou;
doen was t' hert weer verlicht.
t' Lonckend oogh van t' maechdelijn schoon
worstelden om weerliefs loon,
t' gras ontloock van vreucht,
dat liefde was verneught,
Phoebus doen weer blonck
ende sijn stralen schonck
al om des jongelincx deucht.

Het vruchtbaer maechdeken,
dat lieffelijcke dier,
steunden vast op zijn beloft,
tot dat tijts beloop voorts brocht
een nachtegaeltjen fier.
Hy, wiens jalours ghesind
gans brack der liefden bandt,
taelden noyt naer t' meysjen teer,
schennende zijn trou en eer,
vluchtende uyt het landt.
Siet dien loer, dien boer, dien uyl!
niemant vlucht of hy is vuyl;
fy, ghy trouweloos!
leeft nu vrouweloos.
Vryers comt vry uit,
steeckt hem d'ooghen uyt,
die schenden sulcken roos.

Tekst uit: Den Bloem-Hof van de Nederlandsche Jeught (1610)


English translation: Ruth van Baak Griffioen
Übersetzung auf Deutsch: Erwin Peters

Brisk Recorder Quartet Amsterdam (artiest), Camerata Trajectina (artiest), Sweelinck and the Art of Variation = De variërende Sweelinck / Brisk Recorder Quartet Amsterdam, Camerata Trajectina. GLO 5253
2012
1: 6