Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[7]

Ryc Godt gheeft my te singen
Een salich nieuwe liedt
Wat wonderlijcke dinghen
Tot Gorcum zyn gheschiet
Van neghentien Martelaren
Die storven voor 't Ghelooff
Want sy vruchtbaer boomen waren
Niet alleen draghende loof.

Terstont zijn sy beleghen
Al op het selfden slodt
Dwelck die guesen creeghen
Nae haren wil en ghebodt
Mits dat sy souden laten
Een ieghelijck vrij en vranck
Wandelen haerder straten
Al sonder eenich bedwanck

Ras liepen die guesen als honden
Die rasen over al
Tot dat sy haer hadden verslonden
Gheheel dat lief ghetal
En op dat nyemant beletten
En soude haer opstel
By nachten ghinghen syse uutsetten
Te scheep met swaer ghequel.

Van daar syn sy ghecomen
Ten Briel al aen dat hoot
Waer sy hebben vernomen
Lumme den Tyran groot
Die daer nae haer bloet wenste
Maer niet naet haer alleen
Maer nae alle kersten menschen
Bysonder nae Priesters reen.

Haestich ter selver stonden
Syn sy ter doot gheleyt
En hebben met volle monden
Gods loff noch meer verbreyt
Vermanende malcanderen
[om] Stantvastich te zijn
In pijn biechtende hare sonden
Den een den anderen fijn.

Soo lieten sijse in pijne
Soo hanghen al onversmacht
Tot dat den dach in schijne
Was hooch van middernacht
En op dat niet enĀ  ghebraecke
Aen d'uuterste vreetheyt fel
Aff-sneeden sijse ooren en kake
Stakense op haren hoede snel.

Vroom Prince en Princessen
Beschermt dees Priesters vroom
Die leeren Catholycke lessen
Gheen goet des menschen droom
Dat sy die niet meer en verrassen
In haren vreden moet
Haer handen niet en wassen
In haer onnosel bloet.

Camerata Trajectina e.a. (artiest), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden: speciale opnames voor de CD-rom
2001
1: 7