Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[2] O GODT GHY ZIJT MIJN HULPER FIJN

(bij: Een Testament gemaeckt by Soetken van den Houte, 1540)


Dit lied is geschreven door Martha, dienstmaagd van de martelares Soetken van den Houte, die in 1540 in Gent terechtgesteld werd. Marha vertelt van de moeilijkheden die het nieuwe geloof met zich meebrengt. Na haar bekering is zij door haar vrienden in Oudenaerde verstoten. Nadat ze zich heeft aangegeven, zijn haar de ogen uitgestoken.

Aen mijn Suster Betken. Een Schoen Geestelick Liedeken, ghemaeckt door die selve Vrouwe Soetken vanden Houten Haer Maecht Martha.
Op die wijse: wel hem de Godes vrede staet.

O Godt ghy zijt mijn Hulper fijn
Verlost my van de eewige pijn
O Heere wilt my bewaeren,
Voor den Draec met zijn scharen.

O Godt ghy zijnt mijn toeverlaet
Daer alle mijnen sin op staet,
O Heere wilt my behouwen,
Op u staet mijn betrouwen.

Mijn verlosser is Godt alleyn,
Maeckt my van alle sonden reyn,
Ende wiltse doch my vergeven,
Op dat ick mach eewig leven.

Het vleisch doet mi so groet gequel
T'wederstaet wat die Heere wil,
O Heere, wilt mijns ghedencken,
Mijn lichaem wil ick u schencken.

Mijn Sonden syn sonder getal,
O Heere wiltse my vergheven al,
Wilt mijn ellende aenschouwen,
Ende met uwen Geest bedouwen.

Die verleyders quellen my so seer
Om my te trecken van Godes leer.
Die en wil ick niet ghelooven,
Want sy soecken my te verdooven.

Mijn Vrienden doen my ooc vermaen
Dat ick soude mijn Geloof afgaen.
O neen, dat wil' ick behouwen
Totter doot al sonder flouwen.

Doe seyden sy al metter spoet:
Daeromme sult ghy inder helle gloet
Dat eewige Vyer beerven.
Het Rijcke Godts sult ghy derven.

Doe seyde ic haer met koelen moe:
Dit Oordeel hoort den Heere toe.
Hoe derft ghy dat wt spreken?
Het quaet sal hy wel wreecken.

Doe seyden sy: Du snoode Beest,
In Oudenaerde is noyt geweest
Gheene so quaet bevonden
Van sulcken boosen gronden.

Al versmaet my de werelt quaet,
Die Heere is mijn toeverlaet.
Ick hoope hy sal my stercken
Ende crachtich met my wercken.

Och Broeders ende Susters fyn,
Laet ons altijt gedachtich syn
Den Heere der Heerscharen;
Hy sal ons altijt bewaren.

Ick bidde al die hooren dit Liedt
En wilt u doch verschricken niet
Het cruyce te aenveerden,
Godt kan ons helpen volherden.

Die dit Liedeken heeft gemaeckt,
By die Blindeleiders is sy geraect.
Sy en brochtense niet gevanghen,
Maer quam van haer selfs gegangen.

Camerata Trajectina (artiest), De hoer van Babylon: liederen van ketters en papen. (Muziek uit de Gouden Eeuw 2). VNM R 87004
1987
1: 2