Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


14. O GHY NEDERLANDEN SEER FEL

uit: Nieu Geusen Liet Boeck (Amsterdam, 1616)
de melodie is psalm 9, gezet door Goudimel (1565)


Een twistgesprek tussen de Spaanse koning en Nederland De koning verwijt Nederland dat ze al zijn landvoogden heeft afgewezen, waarop zij nog eens haar staf breekt over Alva, Requesens en Don Juan. De koning kondigt aan dat hij Oranje laat vermoorden. Nederland antwoordt, dat dit haar zaak niet eens zo heel erg zou schaden, maar dat haar wraak zoet zal zijn.
De melodie is de negende psalm van Datheen.

Een Nieu Liedeken, waerin de Coninck van Spaengien
claecht over de Nederlanden, ende hun antwoort daer teghen.

Na de wyse. Heer ic wil u uut s'herten gront.

Den Coninck.
O ghy Nederlanden seer fel,
Waerom valt ghy my dus rebel,
En teghen my alsoo weerspandich
Voert ghy den Crijch seer onverstandich

Nederlant.
O Coninck wy weten seer wel,
Dat ghy altoos, hoort mijn vermel,
Neerstich uutspreyt al met verlanghen
U net om ons daerin te vanghen,

Coninck.
Ick heb u in het Nederlant
Mijn Gouverneurs tot troost ghesant
Die ghy altsamen hebt verstooten,
En hielt met s'Princen bontghenooten.

Nederlant.
Duckdalf dat was een ouden Boef,
Die niet en quam tot ons behoef,
Hy was soo vol van onghenaden
Met bloed kond' hy hem niet versaden

Coninck.
Wat docht u dan van Don Lowies (*1)
Was dit niet uus Conincks Commies,
Van my ghesonden in dees Landen
Maer gaeft u niet in zijnen handen.

Nederlant.
Zijn leven oock en was niet reyn
God nam hem wech uut d'aertsche pleyn
Hy was oock bitter ende nydich,
Op ons arm volck oock seer partydich (*2).

Coninck.
Ghy zijt wel weert wat u gheschiet
Det ghy u niet wel en beriet,
Doen ick u sant ander Vassallen,
Daer ghy af (*3) hielt oock niet met allen.

Nederlant.
Don Jan die hebben wy ontfaen,
Maer had een Schaepsvel aenghedaen,
En doe hy ons begon te wieghen (*4)
Sachmen dat hy ons wou bedrieghen

Coninck.
Millos diablos moeten saen (*5),
U wech-voeren uut deser baen;
Daerom salt uwe Prins becoopen,
De doot sal hem haest (*6) overloopen.

Nederlant.
Ons prins en is maer eenen man,
Veel helpen hy ons niet en kan,
Maer soo ghy hem brenght om het leven,
Daer sal noch menich paep om sneven.

Coninck.
Soo menich Starre siet alsser staet,
Soo menich Ruyter end Soldaet
Sal ick int Landt hier neder sinden,
Om u altsamen te verslinden.

Nederlant.
O coninck ghy lastert den Heer,
Want ghy en hebt doch gehen macht meer,
Dan u van Godt en is ghegheven,
Die u voor ons noch sal doen beven.


(*1) Requesens
(*2) vijandig
(*3) van
(*4) lijmen
(*5) weldra
(*6) spoedig

Camerata Trajectina (artiest), Willem van Oranje: geuzenliederen / Geuzenliederen rond Willem van Oranje. NKV 8403, Clavigram 6818.260
1984
1: 14