Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[4] WOBBELKE

De dichter stiet fol fjoer en flam foar Wobbelke, sa't er syn leafste neamt: 'Boerintsje'. Syn hert kribelet en as hy nei har sjocht, fljocht it syn eagen út - sa yn dy fan syn leafste. 'Tútsje my of ik bin dea.'


Wobbelke

Stemme: Daer vond ick heynelijck, &c.

Myn hert dat trillet my, it iz nin rôy!
Mijn ljeafste Wobbelke,
Mijn swietste Wobbelke,
Mijn wirdste Wobbelke,
Het biste moy!

Ick fiel oon 't kreauweljen, ljeaf, het my dert,
Mijn gouden Ingelke,
Mijn gouden Ingelke,
Mijn gouden Ingelke,
Du biste' ijn 't hert.

O! 't hert ontfljuecht my beyd' mijn eagen trog.
Ja 't rint uwt my ijn dy,
It tjocht uwt my ijn dy,
It ljeapt uwt my ijn dy,
Az ick dy sjog.

lck kin naet wezze fen dy, swiete Djier,
Æf ick môt stearre ljeaf,
Æf ick môt stearre ljeaf,
Æf ick môt stearre ljeaf,
Dat 's inckel wier.

Help Ljeafste', ô litste my ijn docken quea,
Paetke my swiete Tuwt,
Paetke my swiete Tuwt,
Paetke my swiete Tuwt,
Æf ick bin dea.

Melodie ('Boerinnetje, als ghy gaet water halen') uit J.B. Stalpart van der Wielen, Gulde-Iaers Feest-Daghen (Antwerpen 1635).


De dichter staat in vuur en vlam voor Wobbelke, zoals hij zijn geliefde noemt: 'Boerinnetje'. Zijn hart kriebelt en als hij naar haar kijkt, vliegt het zijn ogen uit - zo zijn geliefde in. 'Kus me of ik sterf.'


Wobbelke

Melodie: Daer vond ick heynelijck, enz.

Mijn hart dat trilt mij, het is buitengewoon!
Mijn liefste Wobbelke,
Mijn zoetste Wobbelke,
Mijn waardste Wobbelke,
Wat ben je mooi!

Ik voel aan 't kriebelen, lief, wat mij deert,
Mijn gouden engeltje,
Mijn gouden engeltje,
Mijn gouden engeltje,
Jij bent in 't hart.

O! 't hart ontvliegt mij allebei mijn ogen door.
Ja, 't loopt uit mij in jou,
Het trekt uit mij in jou,
Het springt uit mij in jou,
Als ik jou zie.

Ik kan niet bij jou vandaan zijn, zoete liefste,
Of ik moet sterven, lief,
Of ik moet sterven, lief,
Of ik moet sterven, lief,
Dat is enkel waar.

Help, liefste, o laat je mij in zulk een kwaad,
Kus mij, zoete lieveling,
Kus mij, zoete lieveling,
Kus mij, zoete lieveling,
Of ik ben dood.


Vertaling tekst Gysbert Japix naar het Nederlands: Tony Feitsma
Vertaling tekst Louis Grijp naar het Fries: Baukje Miedema

Camerata Trajectina (artiest), Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix : liederen. GLO 6055
2003
1: 4