Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[6] TO-HÆCKE

Nei it suksesfolle optreden giet Tjerne op hûs oan. Hy sjongt dan oer it geniet fan de frijerij, teminsten, as de jongelju in bytsje nei de rie fan de âlders harkje. Want oars komt it op 'e kop ferkeard. Nim no Ofke en Swobke, dy't harren oan elkoar ferseine sûnder harren âlders te rieplachtsjen: No hawwe se in protte bern en neat yn 'e panne. Hoite en Hotske tochten ek dat se wiis genôch wiene en Sjolle Kreamer en Tetke ek: se hawwe in heukerich bestean. Hoe't it wol moat litte Oeds en Sets sjen: dy hawwe it no bêst. Dizze wize rie is foar Tjernes eigen soan, Ork ornearre.


To-Hæcke
Tjerne sjongt lanse Wey, geande ijnne suwze, ney huws

Stem: Rosemontje lagh gedooken, &c.

Swiet, ja swiet iz 't, oere miete,
't Boaskien fore jonge Lie,
Kreftig swiet iz 't, siz ick jiette,
Az it giet mey A'ders rie.
Mar oorz tijggetet to 'n pleag',
Az ick oon mijn Gea-feynt seag.

Goune Swobke, lit uwz pearje,
Bea hy her mey mijlde stemm'.
Ofke, seyse' ho soe 'k it klearje,
Wistu rie to Heyte' in Mem?
Ljeaf, dat nim ick to mijn lest.
Dear mey wier dy Knôtte fest.

Da dit Pear to gearr' soe ijtte,
In jæ hiene nin gewin,
Heyte seag, az woe hy bijtte,
Mem wier stjoersch in lef fen sin;
Ofke, seyse', elck jier in Bern,
Wier ick Faem, ick woe 't so jern.

Hoyte' in Hootske, Sneyns to keamer,
Mecken 't mey elck-oorme klear.
Tetke krigge Sjolle-Kreamer,
To Sint Eal, by Wijn in Bjear.
Nu rint elckum az in slet,
En bekleye 't: mar to let.

Oeds die better, ney ick achtje,
Da hy Sæts sijn trouw' to-sey,
Hy liet de' Aders even plachtje,
Het-se' oon elcke' ig joene mey.
Nu besit hy huwz in Schuwrr',
In sijn Bern fleanne' all' man uwr.

Orck, mijn Soon, wot du bedye,
Rin naet oon allijck in Moll',
Ield in rie lit mey dy frye,
Bern, so geann' dijn saken wol,
Den sil de' Hijmmel oer dijn dwaen,
Lock, in mijlde Seyning', jaen.

Melodie uit D.P. Pers, Vernieuwde Urania (Amsterdam 1648).Na zijn succesvolle optreden gaat Tjerne terug naar huis. Hij zingt daar bij over de geneugten van de vrijerij, tenminste, als de jongelui een beetje luisteren naar de raad van hun ouders. Want anders kan het faliekant fout gaan. Neem Ofke en Swobke, die zich verloofden zonder hun ouders te raadplegen: Nu hebben ze veel kinderen en niets te eten. Ook Hoite en Hotske dachten dat ze wijs genoeg waren, en evenzo Sjolle Kramer en Tetke: het is kommer en kwel geworden. Hoe het wel moet toonden Oeds en Sets: die leven nu in voorspoed. Deze les is bestemd voor Tjernes eigen zoon, Ork.


Toegift
Soezerig gaande langs de weg, keert Tjerne zingend huiswaarts

Melodie: Rosemontje lagh gedooken, enz.

Zoet, ja zoet is 't bovenmate,
't Verloven voor de jonge lui,
Heel zoet is 't, zeg ik nog eens,
Als het gaat met de raad van de ouders.
Maar anders wordt het een plaag,
Zoals ik aan een jongen uit mijn dorp zag.

'Gouden Swobke, laat ons paren,'
Vroeg hij haar met milde stem.
'Ofke,' zei ze, 'hoe zou 'k het klaren,
Weet jij raad met vader en moeder?
Lief, dat neem ik tot mijn last.'
Daarmee was de trouwknoop vast.

Toen die twee tezamen zouden eten,
En zij hadden geen gewin,
Vader keek alsof hij wou bijten,
Moeder was stuurs en moedeloos van zin.
'Ofke,' zei ze, 'elk jaar een kind,
Als meisje wou ik 't zo graag.'

Hoite en Hotske, 's zondags naar de herberg,
Maakten 't met elkaar klaar.
Tetke kreeg Sjolle-Kramer
Op Sint-Odulphus (markt), bij wijn en bier.
Nu loopt elk als een slet,
En betreurt het: maar te laat.

Oeds deed beter, naar ik meen,
Toen hij Sets zijn trouw toe-zei,
Hij liet de ouders even raadplegen,
Wat ze aan elke kant meegaven.
Nu bezit hij huis en schuur,
En zijn kinderen overtreffen iedereen.

Ork, mijn zoon, wil je het goed maken,
Loop er niet op los als een mol,
Laat ouderen en hun raad meewegen in je huwelijkszaken,
Kind, dan gaan je zaken goed.
Dan zal de Hemel over je doen en laten
Geluk en milde zegen geven.


Vertaling tekst Gysbert Japix naar het Nederlands: Tony Feitsma
Vertaling tekst Louis Grijp naar het Fries: Baukje Miedema

Camerata Trajectina (artiest), Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix : liederen. GLO 6055
2003
1: 6