Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[10] JUWN-BEDE

Jûnbea om in goede fredige sliep, sûnder aaklike dreamen, út de hel wei stjoerd, sadat wy moarn wer ta Gods eare oan it wurk kinne.

Nacht-rest-bejerte, æf Juwn-Bede

(it klinget op 't Saphische)

Nu iz de Dey forronn' mey uwre' in stuwne,
Oermits de Sinn' dol-duwck't, ijnn' wetters gruwne.
Meyts' uwz nu Sliep (fen God, om restjen, juwne)
Deys lest onbuwne.

Komm', swiete sliep uwz eagen firddig binne,
Dat swierlijck Droagjen naet onstjoergje' uwz sinne',
Dat sorgge' in ængste' uwz rest-njue naet oer-rinne
Nogg' free forwinne.

Komm' swiete sliep. Mar wezze' uwz feste borge,
Dat nin Nacht-grijmme' uwz fettet bye lorge,
Dat wy naet reytsje' ijnn' Fijnne wæse' in forge,
Hadd' wachte' in sorge.

Mar Y, boppe al, Tjercke'-Haed, jôn Weytsers seyne,
Woll-sill'ige Ing'len, dats' all' on-rie weyne,
Dat Jon Schiep Jo, fenne' Hol, naet wirdde' onteyne
Ontschæcke' æf scheyne.

Az den trogg' sliep forquicke (Ijeave heere)
Wy firdig, moarn-yer t' uwz berop weer-keere,
Holp' dat uwz dvvaen in litten, to Jon eere,
Wol vvirt rejeare.

Melodie uit het Luitboek van Thysius (Leiden/Amsterdam ca 1595-1630).


Avondgebed om een goede, vredige slaap, zonder akelige dromen, uit de hel gezonden, zodat wij morgen weer tot Gods eer aan het werk kunnen gaan.


Nachtrust-begeerte of Avondgebed

(te zingen op 't Sapphische)

Nu is de dag verlopen met ure en stonde,
Vermits de zon neerduikt in de diepte van het water.
Maak ons nu slaap (van God gegeven om te rusten)
De last van de dag ontbonden.

Kom, zoete slaap, onze ogen zijn klaar,
Opdat boos dromen onze zinnen niet onrustig make,
Dat zorg en angst ons rustgenot niet verstore
Noch de vrede vernietige.

Kom, zoete slaap, Maar wees onze vaste toevlucht,
Dat geen angstdroom ons bij de keel grijpt,
Dat wij niet raken in het slijk en de sloot van de vijand (= de duivel),
Houd wacht en (heb) zorg.

Maar Gij, bovenal, Hoofd der Kerk, zend ons Uw wachters,
Welzalige Engelen, dat ze alle onheil keren,
Dat Uw schapen U, door de Hel, niet ontnomen worden,
Ontstolen of geschonden.

Als dan door slaap verkwikt, (lieve Heer)
Wij welbereid, morgenvroeg weer tot ons beroep weerkeren,
Help dat ons doen en laten, tot Uw ere,
Goed geregeerd wordt.


Vertaling tekst Gysbert Japix naar het Nederlands: Tony Feitsma
Vertaling tekst Louis Grijp naar het Fries: Baukje Miedema

Camerata Trajectina (artiest), Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix : liederen. GLO 6055
2003
1: 10