Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[13] LAN GEANE ÆF FRIESCHE FREUGDE

It docht Gysbert deugd dat de stêd Hulst yn Zeeuws Vlaanderen, dy't yn hannen fan de Spanjaarden wie, ynnommen is troch steedhâlder Frederik Hendrik (1645). Litte Vlaanderen en Brabant harren no ek by de Republyk oanslute!

Lân-Geane, æf Friesche Freugde: oer it ijn-nimmen fenne Sted Hulst, mey de Schansen dear by om.

Wijse: Polijphemus aen de strande, &c.

Lit uwz nu reys frolijck sjonge,
Aad' in jonge
Oer de wol-feart fen uwz Lân:
Hulst mey Schansen, Buwtte-wircken,
Huwzen, Tjercken,
Falt sijn Heagheyd ijnne hân.

't Hele Lân fen Waese' iz uwsers.
Romm' Ketuwsers,
Jesuwijten, Moeynts in Paep.
't Altijd griene Hulst nu dorret,
In forsorret
Spaenjens bloed-rie, Romens kaep'.

Nu wol 't mey Antwerpen knijpje.
Nu môt piepje
Gint in Bregge' allijck in Muwz.
Giel-eag, mey sijn fuwlle raenjen,
Môt ney Spaenjen,
Mey de Stirt ijnn' eerz ney huwz.

Flaend'ren môt mey uwz foryenje,
Dat schoe tjienje
't Herre best: den folget ney
Braban, in wa dear oorz binne
Dy berinne
Mase, Schelde, Lieve' in Ley'.

Jou Oraenjen, ljeave heere,
Dizze eere,
Dat hy uwz de Free befjuecht.
Dat wy dy dear lof foor sjonge,
Ad in Jonge
From, yen-fâdig, sljuecht in rjuecht

5 van 8 strofen. Melodie uit 't Amsteldams Minne-beeckje (Amsterdam 1645).Gysbert verheugt zich over de verovering van de stad Hulst, in Zeeuws Vlaanderen, op de Spanjaarden door stadhouder Frederik Hendrik (1645). Laten Vlaanderen en Brabant zich nu ook bij de Republiek aansluiten!

Friese landsvreugde, over de inneming van de stad Hulst, met de omringende schansen.

Melodie: Polijphemus aen de strande, enz.

Laat ons nu eens vrolijk zingen,
Oude en jonge
Over de voorspoed van ons Land.
Hulst, met schansen, vestingwerken,
Huizen, kerken,
Valt Zijn Hoogheid in de hand.

't Hele Land van Waas is van ons.
Vlucht Kartuisers,
Jezuïeten, Monnik en Paap.
't Altijd groene Hulst verdort nu
En (laat) verdrogen
Spanjes bloedraad, Romes kap.

Nu wil 't met Antwerpen knijpen,
Nu moet piepen
Gent en Brugge als een muis.
Geel-oog met zijn vuile streken,
Moet naar Spanje,
Met de staart in d' aars (tussen de benen) naar huis.

Vlaand'ren moet met ons verenigen,
Dát zou dienen
Tot hun best: dan volgt na
Brabant en wie daar verder zijn,
Die bespoelen
Maas, Schelde, Lieve en Lei.

Geef Oranje, lieve Here,
Deze ere,
Dat hij ons de vree bevecht:
Dat wij U daar lof voor zingen,
Oude en jonge
Vroom, eenvoudig, slecht en recht.


Vertaling tekst Gysbert Japix naar het Nederlands: Tony Feitsma
Vertaling tekst Louis Grijp naar het Fries: Baukje Miedema

Camerata Trajectina (artiest), Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix : liederen. GLO 6055
2003
1: 13