Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[22] OP 'T MUSYCK-SJONGEN

As swietlûdige muzyk ús yn it moed taaste kin, wat in geniet moat de himelske ingelesang dan wol net yn ús wekker meitsje?


Op 't Musyck-Sjongen

Wijse: Het daget uyt den oosten, &c.

So 't yerdsch' swiet-luwdigh sjongjen
Uwz 't hert korts t' eare' uwt-tjocht,
Tinck 't hijmmelsch' Ing'le tongjen
Het macket dat in nocht!
Tinss' 't hijmmelsch Ing'le tongjen
Ing'le tongjen.

Kin me' hier so swiet Musijckje
Dat Goads Gaest 't hert ijn-giet
Fen Goads frjune': het sil 't lijckje
By 't hijmmelsch' ijvig Liet?
O Goads frjune! het sil 't lijckje?
O frjune sijckje.


Melodie uit J.B. Stalpart van der Wielen, Extractum catholicum (Antwerpen 1631).Als zoetgevooisde muziek ons gemoed kan ontroeren, wat een genot moet de hemelse engelenzang dan wel niet teweegbrengen?

Op het muziek-zingen

Wijze: Het daget uyt den oosten, enz.

Als het aards welluidend zingen
Ons het hart bijna het oor uittrekt,
Bedenk, het hemels zingen van de Engelen,
Wat geeft dat een genoegen!
Bedenk het hemels zingen van de Engelen,
Het zingen van de Englen.

Kan men hier zo zoet muziek maken
Dat Gods Geest het hart ingaat
Van Gods vriend; wat zal 't lijken,
Vergeleken bij 't hemels eeuwig Lied?
O Gods vriend! Wat zal 't lijken?
O vriend zoek.


Vertaling tekst Gysbert Japix naar het Nederlands: Tony Feitsma
Vertaling tekst Louis Grijp naar het Fries: Baukje Miedema

Camerata Trajectina (artiest), Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix : liederen. GLO 6055
2003
1: 22