Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[25] PSALM 23

In psalm fan Godsbetrouwen: de Hear is myn hoeder, my ûntbrekt neat.

Dy trije-en-tweyntigste Psalme

Yen Psalme Davids

Dy ljeave HEERE God mijn Haed mijn Hoeder.
Ho kin´t my quæ æf quelck
Hy´s salm´ mijn njoeder.
Hy drieuwt, hy weydet my
(naet om forbett´ren)
Yn fiedsom grien, lanz
Swiet-rin-ferssche-wett´ren.
Hy macket mijn siel restlijck. Uwt genaden,
Laet m´, om sijn Namme,
lanz gerjuechtheyds paden.

Ia schien ick moast Deads schaed-schril
dol trog-wanderje
Schoe ´k naet trog eangst´ klien-moedig læf foranderje
Oermits Y binne mey my, trouwe hoede!
Jon herder-steas, mijn treast, stjoert my to goede.
Y deckje my myn Disch, jin ´t nydig pinckjen
Mijns sijnn´-eag,
dy ´t hert-priemjende sjocht blinckjen.

Mey djoere salv´habbe´ Y mijn holle´ oer-locht´ge,
Mijn Kroes, oer´ig,
Mey drippen swiet fol-focht´ge.
My folget naet az goe in goeheyt jiette,
Mijn libbens gong habbe´ Y mey goe trog-swiette
In ijn Jon huwz sil ick, O ljeave HEERE
Ney winsch in wad, ja ijvig bly, forkeere.

Melodie uit Petrus Datheen, De Psalmen Davids, vanaf 1566.
Een psalm van Godsvertrouwen: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.

De drie-en-twintigste Psalm

Een Psalm van David.

De lieve Here God, mijn Hoofd, mijn Hoeder.
Hoe kan het verkeerd met mij gaan?
Hij is zelf degene die op mij past.
Hij drijft, hij weidt mij
(op een wijze die niet kan worden verbeterd)
In voedzaam groen,
Langs heerlijke, stromende, zoete wateren.
Hij maakt mijn ziel rustig. Uit genade,
Leidt hij mij, om zijn naam,
Langs de paden van gerechtigheid.

Ja, ook al moest ik gaan door een dal des doods
vol beangstigende schaduw
Dan zou ik niet door angst bang en laf worden
Vermits Gij met mij bent, trouwe hoede!
Uw herdersstaf, mijn troost, stuurt mij ten goede.
Gij dekt mij mijn tafel, tegen 't afgunstig flikkeren
Van het oog van mijn vijand
die afgunstig 't (de tafel) ziet blinken.

Met dure zalf hebt Gij mijn hoofd geurig gemaakt,
Mijn kroes, tot over de rand gevuld,
met druppen zoet bevochtigd.
Mij volgt niets dan goeds en goedheid steeds weer,
Mijn levensgang hebt Gij met goed (weldaden) verzoet:
En in Uw huis zal ik, O lieve Here!
Naar wens en begeerte, ja eeuwig blij, verkeren.


Vertaling tekst Gysbert Japix naar het Nederlands: Tony Feitsma
Vertaling tekst Louis Grijp naar het Fries: Baukje Miedema

Camerata Trajectina (artiest), Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix : liederen. GLO 6055
2003
1: 25