Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[30] ONTSLEYN' HERT
Bocke seit tsjin syn leafste: 'Do hast myn hert stellen. Jou it my werom, of nee, hâld it mar en slút it yn dyn eigen hert, dan is myn pine oer.'Ontsleyn' Hert

Wijse: Jacus Jacus, &c.

bocke bea mey fâd'ne hannen,
'Swietste Tjeafke fen uwz jeld,
Fen uwz Boertt', Gea, Goa in Lannen,
Dy my mijn eyn-salme'ontstelt:
Ljeafke, ljeafke ,, Hert in sinne-Tjeafke,
(Bjuester!) ick baern trog dijn kjeald.

Tjeafke' ô dy mijn borst op-sneyn het,
Trog 't oon-gloerckjen fen dijn eag,
Dy my 't hert dear uwt onteyn het,
In weer foll' mey fjoer in leag.
Ljeafke, ljeafke ,, Hert in sinne-Tjeafke,
Tinck reys ljeaflijck oon mijn pleag'.

Sonder hert iz sonder libben.
Sonder libben libje' ick, klear.
't Flesck fortorret fen mijn ribben,
In ick layts jiette' om mijn seer.
Ljeafke, ljeafke ,, Hert-in-sinne-Tjeafke,
Jou my hert in sinnen weer.

Naet ljeaf: hâd du 't sonder weer-jaen,
Mar sluwt it dijn eyn hert ijn,
Den wier dien mijn sjochte' in seer-dwaen,
Den rest mijn hert boeyte pijn:
Ljeafke, ljeafke ,, Hert-in-sinne-Tjeafke,
Mijn ijn dijn, in dijn om mijn.

Melodie uit J.J. Starter, Den Friesche Lusthof (derde druk Amsterdam [1624]).Bocke spreekt tot zijn lief: 'Je hebt mijn hart gestolen. Geef het mij terug, of nee, houd het maar, en sluit het in je eigen hart, dan is mijn pijn voorbij.'

Ontslagen hart

Melodie: Jacus, Jacus, enz.

Bocke bad met gevouwen handen:
'Zoetste diefje van onze leeftijd,
Van onze buurt, dorp, gouw en landen,
Die mij mijn eigen zelf ontsteelt:
Liefje, liefje, hart- en zinnen-diefje,
(Vreemd!) ik brand door je kilheid.

Diefje, o die mijn borst opengesneden heeft,
Door 't aankijken van je oog,
Die mij 't hart daaruit weggehaald hebt,
En weer vulde met vuur en vlam.
Liefje, liefje, hart- en zinnendiefje,
Denk eens lieflijk aan mijn plaag.

Zonder hart is zonder leven,
Zonder leven leef ik, duidelijk.
't Vlees verdort van mijn ribben,
En ik lach nog om mijn pijn.
Liefje, liefje, hart- en zinnendiefje,
Geef mij hart en zinnen weer.

Niets (daarvan) lief: houd jij 't zonder 't terug te geven,
Maar sluit 't in je eigen hart in,
Dan was gedaan mijn ziekte en pijn-doen,
Dan rustte mijn hart zonder pijn:
Liefje, liefje, hart- en zinnendiefje,
't Mijne in 't jouwe, 't jouwe om 't mijne.'Vertaling tekst Gysbert Japix naar het Nederlands: Tony Feitsma
Vertaling tekst Louis Grijp naar het Fries: Baukje Miedema

Camerata Trajectina (artiest), Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix : liederen. GLO 6055
2003
1: 30