Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[6] MET LUSTE WILLEN Wl SlNGHEN (AL 109)

Drie edelen gaan op bedevaart naar het Heilige Land. Vanuit Venetië varen ze per schip naar Jeruzalem, waar ze bij het Heilig Graf tot ridder geslagen worden. Het betreft een waar gebeurd verhaal, waarop allerlei teksten zijn gemaakt, waaronder dit populaire historielied. ln het jubeljaar 1450 ging Johan I van Kleef, net als vele anderen, op pelgrimsreis naar het Heilige Land. Toen hij in Venetië wachtte op de toestemming van de paus om verder te reizen, sloten de graaf van Horn en Dirk van Bronkhorst, heer van Batenburg, zich bij hem aan. Het uiteindelijke doel was het Heilig Graf in Jeruzalem. Daar ontmoetten ze de heer van Créqui, zelf reeds ridder van het Heilig Graf, die Johan van Kleef de ridderslag gaf met het zwaard dat deze zelf had meegebracht. Kleef sloeg vervolgens zijn reisgenoten tot ridder.

Three nobles set out on a pilgrimage to the Holy Land. They sail from Venice to Jerusalem, where they are dubbed knights at the Holy Sepulchre. This voyage actually took place; many accounts were made of it, including this popular historical song. ln the Holy Year of 1450 John I of Cleves, like many others, went on a pilgrimage to the Holy Land. Whilst he waited in Venice for the Pope's permission to travel further, he was joined there by the count of Horn and Dirk van Bronkhorst, Lord of Batenburg. Their ultimate destination was the Holy Sepulchre in Jerusalem, where they met the Lord of Créqui, himself a knight of the Holy Sepulchre, who dubbed John of Cleves a knight with the sword that the latter had brought with him. Cleves himself then dubbed his fellow travellers knights.


Een oudt liedeken.

Met luste willen wi singhen,
Schoon lief al bider hant, (*1)
Van drie lantsheeren dingen,
Geboren uut Nederlant.
Cleve, Hoorne, ende Batenborch
-Haer namen zijn welbecant,
Met sanghe willen wijse prijsen-
Gaen wandelen al door dat lant.

Die heeren zijn uut ghetogen, (*2)
Al in dat gulden jaer (*3)
Si en (*4) wouden niet wederkeeren,
Si en waren ridder geslaghen.
Te Venegien dat si quamen,
Si maecten een verdrach, (*5)
Si en wouden niet weder keeren,
Si en (*6) besochten dat Heylighe Graf.

Si namen daer malcander
Al bider witser hant:
Wi rijden nu te samen
Al door dat gulden lant. (*7)
Si saghen int suytwesten
Al dat vergulden jaer, (*8)
Mer si waren vreemde gasten,
Te Jerusalem was haer begaer. (*9)

Die een heere sprack den stierman toe:
'Hout uwen ancker al vast,
Bewaert u schip met staden, (*10)
Siet wel tot uwen mast.
Ghi hebt drie heeren gheladen,
Het en is om gheen ghelt te doen,
Bewaer u schip van schaden,
Dat ons gheen ghebrec en coem.'

'Schip roer ende provanden,
Alle dinck is wel ghestelt.'
'Nu stieret van den landen,
Al in des Gods gewelt, (*11)
Voor wint ende ooc voor waghe. (*12)
Dat meyr is onghehier, (*13)
Wi willen vrolijck waghen,
Het ghelt ons even dier.' (*14)

Si seylden voor den wint
Ende ooc al voor die waghen
Te Jerusalem aen dat lant,
Salomons tempel dat si saghen.
Si traden te Jerusalem
Al op dat Heylich Lant,
Si traden op dat Heylich Graf
Daer Maria so innich op lach. (*15)

'Ghi heeren, sidy daer om comen,
Dat ghi ridders wilt gheslaghen zijn?
Hout uwe scharen baren (*16)
Ende laet den coopman varen (*17)
Ende voert dat sweert met recht
Ende beschermt weduwen ende weesen,
So voert ghi een goet recht.
Nu hebt ghi edelheyt ghecreghen.'


(*1): hier bij me
(*2): eropuit getrokken
(*3): jubeljaar
(*4): als ze niet
(*5): onderlinge afspraak
(*6): voordat
(*7): Italië in het jubeljaar
(*8): Rome
(*9): ze verlangden naar Jeruzalem te gaan
(*10): breng uw schip met overleg in gereedheid
(*11): bescherming
(*12): golven
(*13): onstuimig
(*14): dat geldt voor ons drieën in gelijke mate
(*15): volgens de Bijbel waren zowel Maria Magdalena als Maria de moeder van Jacobus en Jozef bij het graf van Christus
(*16): wees een goede aanvoerder voor het leger
(*17): (veilig) rondreizen

Camerata Trajectina (artiest), Egidius Kwartet (artiest), Het Antwerps liedboek 1544 = The Antwerp songbook. GLO 6058
2004
2: 6