Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


6. ICK JAN VAN OLDEN BARNEVELDT

Een spotlied van de geuzen op Oldenbarnevelt. De gevangen raadpensionaris beklaagt zijn lot en betreurt de hoogmoed die tot zijn val heeft geleid. Als voorbeeld voor dit lied diende een soortgelijk spot-klaaglied van Maximiliaan de Bossu, de spaansgezinde admiraal die de Slag op de Zuiderzee tegen de geuzen verloor (1573).

Een nieu Liedeken, vande gevanckenisse van Johan van Oldenbarneveldt, met eenighe van de syne, op de wyse: Maxilliaen de Bossu.

Ick Jan van Olden Barneveldt
Ridder, Heer van den Tempel
Van Roodenrijs, ende ghestelt
Bewaerder van 'sLands stempel,
Daer toe 'sHoffs opper Advocaet
Maer ben ghevallen uyt dien staet
Nae Lucifers exempel.

Want dien stant docht my al te slecht (*1)
Ick wilde hogher wesen
Maer ben van Heer gheworden knecht
Ghevangen oock by desen,
Bewaert ende ghesloten vast
Ghelijck als eenen snooden gast
Jae word van elck mis-presen.

Ick was hoog gheklommen alreets
Schier tot de hoogste stede
Met Grotius en Hooger-beets
En Haen van Haerlem mede,
Maer ben ghevallen gantsch om leeg
Dat maeckt my 't herte soo ghedweeg,
Het roept nu al om vrede.

Ick die eens placht ghe-eert te zijn,
Ja gheacht des Lands Vader
Wort nu (ist niet verkeert met myn)
Ghescholden een Verrader,
En oock Autheur van allen twist
Die hier int Land is opghehist.
Men wijt het my al gader.

Oorlof Princelicke leeuwen fier
Hout aen de rechte Leere
Acht niet wat andre schreuwen hier,
Want ick beklaegh my seere
Dat ick d'huerlingen heb ghelooft,
Zy hebben my het hert verdooft.
Och dat klaeg ick u Heere.

'Godt is mijn burcht' (naamspreuk van de auteur). Uit: Nieu Geuse Liedt-Boeck, 1645.

(*1): eenvoudig.


Camerata Trajectina (artiest), Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van Remonstranten en Contra-Remonstranten. GLO 6031
1995
1: 6