Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


7. MAXIMILIANUS DE BOSSU (1573)

Op 11 oktober 1573 had de Slag op de Zuiderzee plaats, op het Hoornse Hop, waarbij zwak bewapende geuzenschepen een sterke Spaanse vloot onder bevel van de graaf van Bossu versloegen. Bossu was gehaat onder het volk wegens de moord op 300 burgers in Rotterdam, het jaar tevoren onder zijn leiding begaan. Vanuit de gevangenis in Hoorn zingt de graaf zijn klacht.

Een claech-Liedeken van den Grave van Bossu, ende voornemelijck doen hy met sijn Schip, de Inquisity, gevangen was, ende binnen Hoorn gebrocht werdt, daer hun beter ghenade gheschiede, als hy binnen Rotterdam hadde gedaen. Ende gaet op de wijse: Alsoot begint.

Maximilianus de Bossu
Ben ick een Graef gheheten,
Duckdalba diend' ick seer ghetrou,
Die heeft my nu vergheten,
Ick heb gheweest sijn Admirael,
Die Geusen te dooden principaal (*1),
Dit had ick my vermeten.

Ick meynde te wesen der Geusen dwanck,
Die Cans die liep verloren,
lck wert ghevanghen teghen mijnen danck
Sy brachten my te Hooren,
Aldaer ben ick in een Clooster (*2) gheraeckt.
En hebben daer een Pater van my ghemaeckt,
Myn Cruyn niet eens gheschoren.

Sy hebben my dit schip gheschenckt,
Ick soud den krijch beghinnen,
Dit heeft my aldermeest ghekrenckt,
Nu ickt gaen versinnen (*3),
Wat schippers of stuerluy dat ick vraechd,
Sy spraken also het my behaechd:
"U schip can niemant winnen".

Maer doen ick quam voort Hoorner hop,
Worde ick wel anders ghewaeren;
Dat sal my steken in mijn crop (*4),
Al leefd' ick noch vijftich jaren,
Want Geus leerde my opt selfde pas (*5),
Wat schoonder gheneuchte dat het was,
Op Zuyderzee te varen.

Och daer ick plach een Heer te zijn
Daer lig ick nu ghevanghen,
Na Amsterdam op dit termijn,
Waer beter mijn verlanghen
Ey Geus, laet my doch uyt dit gaet,
Ic sal u loonen die schoone weldaet,
Met moorden en met hanghen.

(*1): vooral
(*2): Bossu werd in een voormalig klooster gevangen gezet
(*3): overwegen
(*4): zal ik niet kunnen verkroppen
(*5): tijdstip

Uit: Een nieu Geusen Liedenboecxke, 1625.

Camerata Trajectina (artiest), Ensemble Oltremontano (artiest), De vrede van M√ľnster: politieke muziek uit de 80-jarige Oorlog. GLO 6048
1998
1: 7