Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
1. t'SAMENSPRAECK TUSSCHEN EEN SCHIPPER EN TIMMERMAN

Willem Schellinger, schipper in ruste, heeft zijn beroepservaringen in liederen opgetekend. Hij begint bij het begin: de schipper bestelt een pinas bij de scheepstimmerman, 130 voet lang en 28 breed. Hij stelt een ton bier beschikbaar voor de timmerlui om de vaart er in te houden: het schip moet binnen een half jaar klaar zijn.

t'Samenspraeck tusschen een Schipper en Timmerman over 't maaken en bouwen van 't Schips Hol.
Stemme: Spilleboutjes leckere Kinders.

Schipper:
Timmerman, hoe staen de saecken?
Vroome ziel, hoe vaert het al?
Valter wacker wat te maecken?
Wil het hout wat van de Wal? (*1)
Hebje moed een Hol (*2) te bouwen,
Hecht en sterck, in 't hallef jaer,
Van all's verzien ter goeder trouwen,
Voor de Werf in 't Water klaer?

Timmerman:
Schipper-oom, wel ja ick, maetje,
Lustigh, suyver uyt den borst;
Komt in huys wat om een praatje,
Drinck een glaesjen voor den dorst.
Secht hoe groot het Schip moet wesen.
'k Ben van hout en volck seer kant; (*3)
lck sal 't maecken uyt gelesen.
Stelt eens jou Contract ter handt.

Schipper:
Luyster toe, hier staet geschreven
Een Pynas; (*4) en hoort doch snel:
Hondert dertigh over 't Steeven,
Wijte acht en twintigh wel;
Hol in 't Ruym, diep twaelf voeten,
Vijf en half het verdeck;
Back en Schans (*5) sal wesen moeten
Vijf voet hoogh, soo luyt 't besteck.

Timmerman:
'k Heb verstaen al jou verhalen.
De koop is klaer; daer is mijn hant.
Maer de helft salje eerst betalen
Aen my suyver in Contant.
d'Ander helft salje geven
Als het Schip leyt aen de Kraen, (*6)
Lustigh helder op na 't leven;
Daer mee is de koop gedaen.

Schipper:
Nu wel aen, werck alle teevens (*7)
Savonts laet, en 's morgens vroegh.
Legh de Kiel, en recht de Steevens,
En bestelt de maets de kroegh. (*8)
Wilt een tonne Bier af spreken;
Laet haer drincken, groote maet,
'k Sal 't betalen. Ele weecken! (*9)
Maeckt doch dat het werck voort gaet!

(*1): Lopen de zaken een beetje?
(*2): scheepsromp, schip zonder tuig
(*3): ik ben goed voorzien van hout en werknemers
(*4): lang, smal scheepstype, zowel voor koopvaardij als oorlog in zetbaar
(*5): halfdekken ter beschutting, vooraan het schip (voorkasteel) en achteraan
(*6): aan de kraan van de mastenmaker; dan is het werk van de timmerman klaar
(*7): allemaal tegelijk
(*8): kroeg: fooi om gezamenlijk te verbrassen
(*9): lustige (werk-)weken

uit: Willem Schellinger, 't Volmaeckte en Toe-geruste Schip, Amsterdam 1678.

1. DIALOGUE BETWEEN A SKIPPER AND A CARPENTER

Willem Schellinger, a retired skipper, wrote down his professional experiences in songs and shanties. He started right at the beginning: when the skipper was ordering from the ship's carpenter a pinas (a long, narrow sailing ship, 130 foot long and 28 wide, used both in merchant shipping and in war). He provided a barrel of beer for the workers as an incentive: the ship had to be completed within six months.

Dialogue between a Skipper and Carpenter about making and building a hull.
Tune: Spindly-leg's delicious children

Skipper:
Carpenter, how are things standing?
My good man, how is everything going?
Do you have plenty of work?
Can you keep the wood moving from the quay?
Would you venture to build a ship's hull,
strong and tight, in six months time,
with all it takes, in good faith,
by the wharf, in the water, ready?

Carpenter:
My good skipper, I do venture to take it on, friend,
I shall set to the task wholeheartedly;
Come on in for a chat,
drink a glass to quench your thirst.
Say how big the ship must be.
I have enough wood and carpenters,
I'll make the ship just right.
Just give me the contract.

Skipper:
Listen, this is the description
of a pinas; take good note:
A hundred and thirty feet from stem to stern,
twenty-eight feet wide;
The hold is twelve feet deep,
the deck five and a half feet high;
Fo'c's'le and Sconce will
have to be five feet high, that's the plan.

Carpenter:
I understood all your stories.
The sale is complete; here is my hand.
But you have to pay half in advance
to me, in cash if you please.
The other half you have to pay
when the ship is in the crane
ready to raise its masts;
Then our transaction will be over.

Skipper:
Now down to it, set all your men to work
late at night and early in the morning.
Lay the keel and angle the stem,
and order to drink for the carpenters .
Have a barrel of beer delivered,
let them drink, large size,
I'll pay. Merry weeks!
Make sure the work progresses!

Translation: Martin Cleaver

Camerata Trajectina (artiest), Van varen en vechten : liederen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1795). GLO 6054
2002
1: 1