Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

SomALGLP1597

author:
Gerrits, Lubbert (ook)] (auteur)
title:                             Sommige andachtighe ende leerachtige Gheestelicke Liedekens ende Psalmen Davids/ wt eenige Boecken/ die te voren gedruckt zijn/ t'samen gevoecht. Met noch eenige nieuwe Liedekens die noyt in Druck gheweest en zijn/ de welcke tot Godes eer/ soo wel int vergaderen der Predicatien als int scheyden gesongen mogen worden. Met noch twee Christelicke Sentbrieven geschreven ende ghesonden aen de Ghemeente Godes in Pruyssen
address: By Nicolaes Biestkens/ In de Lelie | onder de Doornen, 1597.
t Amstelredam by Nicolaes Biestkens/ woonende in de Lelye onder de Doornen. | M.D.XCVIII.
year: 1597
druk/uitgave:
Amsterdam: Biestkens, Nicolaas (uitgave)
collation: 8o: A-X8 (ex UBA: tussen fS6 en fS7: A4 en A8)
music: without musical notation
number of songs: 127
127 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Schriftuurlijk doopsgezind liedboek, o.m. met liederen van Leendert Clock en Hans de Ries en psalmen in de berijming van Petrus Datheen.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D386 / MB, 669 / Schl, 28 (S0425) / TB, 4656
Scheurleer: 425 (p. 28-2)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Amsterdam UB: OK 65-300 (stukjes met in totaal 5 liederen tussengevoegd)
available: scan (books.google.nl)
scan (search.proquest.com)
copies (2):
Amsterdam UB: OK 65-300 (stukjes tussengevoegd)
Den Haag KB: 7 D 11 (olim D. II: 304?)
copy/repro. Meertens:
3978 14 SomALGP 1597 (fotokopie)
comment: Voor latere drukken zie Scheurleer 0426-0427.
ex. UBA: tot fS6v, gevolgd door fA-A4v, gevolgd door A-A4 (eveneens nieuwe foliƫring), gevolgd door fA-A8 (alleen A aangegegeven, niet gefolieerd) ('dit navolghende geschrift'), gevolgd door de 'Taefel' op twee ongenummerd folio, gevolgd door T-X8, laatste gesigneerde blad is X2. De twee stukjes A-A4 en A-A8 (later) zullen dus later zijn tussengevoegd, anders zou de nummering doorlopen van A-X8. Inderdaad zijn de liederen van deze bladen niet opgenomen in de 'Taefel'.
De folio's 89-92 (M5-8) zitten verkeerd ingebonden in de volgorde 91/90/89/92.
Op fX8r: Actum Amsterdam den 19. December. 1596.
Ondertekening van de twee christelijke zendbrieven op (fX5r): By my Lubbert Gerritsz. V.L. onwaerdighe swacke Broeder ende Dienaer/ wat ick vermach/ gants willich tot uwen besten
Lubbert Gerritsz was sedert 1585 oudste der jonge Friezen te Amsterdam. (Piet Visser, Psalmzingen in de Ned. p144 noot 60)

 
songs in this source (127)


2 drukken:


SomALGLP1597Sommige andachtighe ende [...]Amsterdam / Biestkens [...] / 1597127 books.google.nl
SomALGLP1649Sommighe Aendachtighe ende [...]Amsterdam / Schuere, [...] / 1649167 search.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.