Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

CD: Dutch madrigals = Hollandse madrigalen [...]

auteur:
Camerata Trajectina (artiest)
titel:                             Dutch madrigals = Hollandse madrigalen: Cornelis Tymanszoon Padbrué, Cornelis Schuyt, Joan Albert Ban. GLO 6042
jaar: 1997
druk/uitgave:
Castricum: Globe (uitgave)
Castricum: Klaas A. Posthuma (productie)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 13
13 beschreven in de Liederenbank
type: audio. CD.
ex./kopie Meertens:
CD 3 Camerata 10
commentaar: Onderzoek en programmasamenstelling: Louis Peter Grijp, P.J. Meertens-Instituut, Amsterdam. Met dank aan: Stichting Carel Nengerman Fonds, Utrecht / Het Thuiskopiefonds, Amsterdam e.a.

For English see below.

'Hollandse madrigalen' klinkt als een tegenstrijdigheid. Een madrigaal staat immers voor een verfijnde uiting van de Italiaanse renaissancegeest in een tijd dat het Hollands nog een taal van boeren en vissers was. Zo althans ervoeren Hollandse bewonderaars van de Italiaanse cultuur het zelf. Toch zijn er madrigalen op Nederlandse tekst geschreven. In 1603 publiceerde de Leidse organist Cornelis Schuyt als eerste een bundel, die hij met zoveel woorden Hollandsche madrigalen noemde. Schuyt zelf was vooral geïnteresseerd in madrigalen op Italiaanse tekst, waarvan hij tenminste twee bundels componeerde. Hij was daarin een kind van zijn tijd. Ook zijn beroemde tijdgenoot Jan Pietersz Sweelinck componeerde Italiaanse madrigalen, naast Franse chansons, dito psalmen en Latijnse motetten, maar geen noot muziek op Nederlandse tekst. Het lijkt meer de omgeving van Schuyt te geweest die belang stelde in composities op Nederlandse tekst dan hijzelf. Leiden was immers de stad van belangrijke renaissancistische dichters als Jan van Hout en Daniel Heinsius. Deze laatste schreef een opdrachtgedicht voor de Hollandsche madrigalen, die verder voornamelijk uit bruiloftszangen en andere gelegenheidsgedichten bestonden. In zijn voorwoord liet Schuyt iets doorschemeren van de problemen waarvoor het Nederlands de madrigalist stelde. Hij wilde met de bundel aantonen dat "onze taal niet onbekwaam en is om de vrolijkheid die in de muziek vereist wordt, zangwijs lustig uit drukken". Van die kwaliteit van de Nederlandse taal was kennelijk niet iedereen overtuigd!

De vurgste pleitbezorger van het Hollandse madrigaal vinden we enkele tientallen jaren later in Cornelis Tymansz. Padbrué, stadsmuzikant te Haarlem. Padbrué gaf in 1630 een cyclus drie- en vierstemmige zettingen uit van de Kusjes (1624) van de Haagse dichter Jacob Westerbaen, vertalingen van de befaamde Basia van Janus Secundus (1511-1536). In 1641 volgde een nieuwe uitgave, waarin vele stukken in lengte en aantal stemmen waren uitgebreid. Padbrué schreef de Kusjes, aangevuld met enkele zettingen van gedichten van Brosterhuysen, in een aantrekkelijke, persoonlijke stijl, gekenmerkt door een overvloed aan knap gevonden en effectieve madrigalismen, een rijke textuur en een gevarieerde ritmiek, die in dienst staat van de tekstdeclamatie.

Intussen was Padbrué met de dichter Joost van den Vondel (1587-1679) in contact gekomen, die hem een belangwekkend gedichtje zond, een Deuntjen (ca 1633). Het bevatte een uitnodiging aan de componist om de tekst op muziek te zetten:
'Wil je zingen, ick wil rijmen
o genoeghelijke Tymen.'
Vondels oproep miste zijn uitwerking niet: Padbrué heeft een aantal gedichten van de 'honingvloeiende poëet', zoals hij hem bewonderend karakteriseerde, getoonzet. Monumentaal is de 'Kruisbergh', een crucifix in woord en klank. In navolging van Vondel droeg Padbrué de compositie op aan de Amsterdamse koopmansvrouw Magdalena Baeck-Van Erp. Hoewel het gezin Baeck protestants was, verraadt deze opdracht katholieke sympathieën van Magdalena. Een dochter van haar bekeerde zich op 17-jarige leeftijd tothet katholicisme. Ook van Padbrué kunnen we vermoeden dat hij dit geloof aanhing, gegeven zijn voorkeur voor katholiek getinte gedichten van Vondel.

Er is overigens een zekere discrepantie tussen de hooggestemde verzen die Padbrué toonzette en zijn levenswandel, gekenmerkt door ruzies en incidenten. In 1635 werd hij ontslagen als stadsspeelman, wegens gestadige twist met zijn collega's. Eerder was hem de toegang tot de Doelen ontzegd, omdat hij een linnennaaister herhaaldelijk lastig had gevallen. Volgens getuigenverklaringen had hij zijn hand onder haar schort gestoken, terwijl zij aan het naaien was. Lijsbet protesteerde: 'Mr Cornelis, laet dat, off ick sal waerachtich roepen!' Bij deze scène schijnt een ruit te zijn gesneuveld.

We keren terug naar Padbrués betekenis voor het Hollandse madrigaal. Hij was de eerste componist die de muzikale mogelijkheden van de dan zeer florerende Nederlandse dichtkunst op hun waarde schatte. In het verlengde van zjn pionierswerk ontstond in de jaren 40 van de zeventiende eeuw een korte bloeiperiode van het nederlandstalige madrigaal. In 1642 toonzette de Haarlemse priester Joan Albert Ban teksten van leden van de Muiderkring (Maria Tesselschade, Pieter Cornelisz Hooft en Constantijn Huygens, in 1646 deed de de Edammer Cornelis de Leeuw hetzelfde met Hugo de Groot, Camphuysen en Vondel, in hetzelfde jaar Anthony Pannekoeck met Daniel Jonctijs en in 1653 Joan Du-Sart met Jan Harmensz. Krul en wederom Hooft. Deze componisten hebben één ding gemeen: hun composities onvolledig overgeleverd of zelfs geheel verloren gegaan. Dit doet vermoeden dat zij niet zeer populair waren. Inderdaad vertonen de inventarissen van collegia musica- de muziekgezelschappen van welgestelde amateurs Waarin madrigalen werden uitgevoerd - maar enkele procenten nederlandstalige muziek: het leeuwendeel van het repertoire was op Italiaanse en Latijnse tekst getoonzet. Joan Du-Sart klaagde dat Componisten noch musici noch toehoorders geWend waren aan Nederlandse teksten. Helaas, Want daardoor schoten ze te kort in begrip en expressie van de tekst, aldus Du-Sart.
De gebrekkige overlevering van de Hollandse madrigalen heeft totgevolg datze tegenwoordig weinigten gehore Worden gebracht. Voor deze opname moesten dan ook reconstructies worden gemaakt. Van Schuyts vijfstemmige madrigalen zijn slechts sopraan, tenor en bas bewaard gebleven, die door Nico van der Meel Werden aangevuld. Van de driestemmige madrigalen van Ban reconstrueerde ondergetekende de verloren geraakte sopraanpartij. Ook enkele instrumentale werken zijn door ons gereconstrueerd.

Joan Albert Ban was op zijn manier een even kleurrijk musicus als zijn stadgenoot Padbrué. Deze priester schreef geleerde muziektheoretische traktaten, waarover hij onder meer met Huygens, Mersenne en Descartes correspondeerde. Zijn Hollandse madrigalen publiceerde hij in het 'Zangbloemzel' (1642), waarin ook een traktaatje is opgenomen. Het is in een zeer zuiver, puristisch Nederlands gesteld. Een kwint heet bij Ban 'vijfling', een octaaf 'achteling', de sopraan 'bovenzang' en de tenor 'neurie'. Zijn eigen componeersysteem, ontworpen om de emoties Van de tekst zoveel mogelijk tot hun rechtte doen komen, doopte Ban 'musica flexanima' ofwel Zielroerende zang. De reconstructie toont merkwaardige, eigenzinnige muziek, soms onhandig geschreven, maar steeds verrassend en geestig. Dat geldt ook voor Bans instrumentale 'Vulcaens Winckel' voor vier gambas, waarin blaasbalg en Smidshamers weerklinken, op bevel van Vulcanus zelf.

Overzien we wat ons rest van het Hollands madrigaal, dan blijkt Padbrué inderdaad de grote meester van dit kortstondige en tamelijk marginale genre te zjn geweest. Schuyts degelijke en Bans grillige muziek vormen de muziekhistorische context van diens schitterende madrigalen.

C) 1997, Louis Peter GrjpDutch Madrigals

The phrase "Dutch Madrigals" sounds like a contradiction in terms, for the madrigal was the refined embodiment of the spirit of the Italian Renaissance in the time when the Dutch language was considered to be a language fit only for farmers and fishermen. This, at any rate. was what Dutch admirers experienced from Italian culture itself. Madrigals to Dutch texts were, however, written; the Leiden organist Cornelis Schuyt was the first to publish a collection of such madrigals in 1603, one that he straightforwardly called Hollandsche Madrigalen. Schuyt himself was nevertheless primarily interested in madrigals that used Italian texts, of which he also composed at least two volumes He was a child of his time in this; his renowned contemporary Jan Pieterz Sweelinck composed Italian madrigals, not to mention French chansons and psalms and Latin motets, but set not one note of music to a Dutch text. The people with whom Schuyt lived and worked seemed in this regard to place rather more importance on compositions to Dutch words than did Schuyt himself; Leiden had been the town of such important Renaissance poets as Jan van Hout and Daniel Heinsius. The latter was also to write a dedicatory poem for the Hollandsche Madrigalen. This collection consisted principally of wedding songs and other such occasional pieces, and in his preface Schuyt allows some of the problems that the Dutch language sets the composer of madrigals to be seen. He wished to demonstrate with this collection that "our language is not uncouth and can heartily express in song all the joys that are demanded of Music". Clearly not everyone was convinced of these qualities in the Dutch language!
The most ardent advocate of the Dutch madrigal comes to light a few decades later in the person of Cornelis Tymansz Padbrué, a town musician of Haarlem. Padbrué published a cycle of three and four part settings of the Hague poet Jacob Westerbaen's Kusjes or Kisses (1624) in 1630, these being translations of the famous Basia by Janus Secundus (1511-1536). A new edition of these appeared in 1641, in which many of the pieces had been lengthened and had had extra vocal lines added. Padbrué wrote the Kusjes, rounded out with several settings of poems by Brosterhuysen, in an attractive and personal style that was characterised by an abundance of neatly turned and effective madrigalisms, a rich texture and a varied rhythm that serves the declamation of the text.
Padbrué had meanwhile come into contact with the poet Joost van den Vondel (1587-1679), who sent him an interesting poem, a Deuntjen or ditty (1633). It contained an invitation to the composer to set its text to music:

If you will sing. then I will rhyme,
O agreeable Tymen.

Vondel's appeal did not go unheard; Padbrué was to set a number of poems by the " poet whose words flowed as honey", as he admiringIy termed him. His Kruisbergh or Mount Calvary is a monumental piece of work. a crucifix in both words and music. Following Vondel's example, Padbrué dedicated his composition to Magdalena Baeck-Van Erp, an Amsterdam merchant's wife. Although the Baeck family was Protestant, this commission betrays Magdalena's Catholic sympathies. One of her daughters converted to Catholicism at the age of 17, and we may also assume that Padbrué followed the same faith, given hls preference for Vondel's poems with their Catholic colouring.
There is a definite discrepancy between the lofty verses that Padbrué set to music and his actual passage through life, marked as it was by quarrels and other such incidents He was removed from his post as town musician in 1635, on account of the "continual arguments" that he had with his colleagues. He had earlier been barred access to the Doelen, on the grounds that he had repeatedly molested a linen seamstress. According to witnesses he had put his hand up her apron whilst she was at her sewing. Lijsbet then protested "Mr. Cornelis, leave off, or I shall certainly scream". A windowpane seems to have been smashed in the following ruckus.

We return to Padbrué's significance to the Dutch madrigal. He was the first composer who valued the musical possibilities of the then richly flowering Dutch art of poetry at its true worth. A brief blossoming of the Dutch madrigal took place as a continuation of his work in the 1640s. The Haarlem priest Joan Albert Ban set texts by members of the Muiden Circle (Maria Tesselschade, Pieter Cornelisz Hooft and Constantijn Huygens) in 1642, Cornelis de Leeuw from Edam did the same with works by Hugo de Groot, Camphuysen and Vondel in 1646, as did Anthony Pannekoeck with works by Daniel tis, whilst Joan Du-Sart set poems by Jan Harmensz Krul and Hooft in 1653. These composers had one particular thing in common - their compositions have either only survived in part or not at all. This gives the impression that such works were not very popular, and indeed music in the Dutch language only forms a small percentage of the inventories of the collegia musica, the musical societies formed by welloff amateurs where madrigals were performed. The lion's share of their repertoire was set to Latin or Italian texts. Joan Du-Sart complained that neither composers nor musicians nor listeners were accustomed to using or hearing Dutch texts; this was unfortunate, for thereby they failed as far as the understanding and expression of the text were concerned, said Du-Sart. This inadequate handing down of the Dutch madrigal led to the result that such pieces are scarcely performed today. Reconstructions of the pieces had to be made for the purposes of this recording; only the soprano, tenor and bass parts remain of Schuyt's five-part madrigal. the other two being added by Nico van der Meel. The author of this articie reconstructed the lost soprano parts of the three-part madrigal by Ban. Several instrumental works were also reconstructed by us.

Joan Albert Ban was in his own way just as colourful a musician as his fellow townsman Padbrué. The priest wrote learned discourses on musical theory, about which he engaged in correspondence with Huygens, Mersenne and Descartes. He published his Dutch madrigals in the 'Zang-bloemzel or anthology of song' in 1642, including a theoretical discourse with it written in a very pure and academic Dutch. Ban calls a fifth a and not a quint, an octave an achteling (eighth) and not an octaaf, the soprano the bovenzang or upper line, and the tenor the neurie or bourdon. His own compositional technique was developed in order to do as much justice as possible to the emotions in the text and was termed by him musica flexanima or "music that moves the soul". The reconstructions have brought to light much remarkable and individually wayward music that is at times clumsily written but that always remains surprising and full of character. The same is true for Ban's instrumental piece Vulcaens Winckel for four gambas, in which we hear the bellows and smith's hammers sound forth at Vulcan's own command.

If we cast our eyes over what remains to us of the Dutch madrigal, then Padbrué was indeed the great master of that short-lived and rather marginal genre. Schuyt's solid pieces and Ban's capricious music create the musical and historical context for Padbrué's splendid madrigals.

 
beschreven liederen uit deze bron (13)