Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Murray Bakker, L.C. (auteur)
title: No. 85. WINTERLIET
first line: Djip yn 't skrouske Noarden, / Yn 'e Poalséske oarden all songs with this text 
text norm: Djip yn it skrouske noarden Yn de Poalséske oarden (1 song)
no. of stanzas: 4
music: without musical notation
genre: seizoenslied
keyword: Poolzee / winter
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Lieteboek, 1e útjefte no. 46  

comment: Wijs: 1e uitgave is niet in ons bezit.
record ID: 134596

source:

siglum:LoonBoer FrLb1914 (1914)
title:Frysk lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op 'e nij biwirke en neigien fen [...]
page: p190 (song number 85)
available: scan of the full source (www.delpher.nl)