Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSalich is die man, en goet gheheten / Die tot den [...] Het was een clercxken dat ghinc ter scholen   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den eersten psalm [...] Het was een klerkje dat ging ter school audio
Souterliedekens1540a (1540), fA4v [nr. 1] transcr.Waer om so rasen die heydensche minschen? / Waer [...] Roosken root seer wijdt ontloken, Nam   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .ii. psalm [...] Pironelle audio
Souterliedekens1540a (1540), fA5r [nr. 2] transcr.O Heer hoe zijnse so menichfout / Mijn vyanden [...] Het reghende seer, end ick wert nat   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den derden psalm [...] Het regende zeer en ik word nat audio
Souterliedekens1540a (1540), fA6r [nr. 3] transcr.Als ick riep met verlangen / God hoorde al mijn leyt Het daghet inden oosten, het lichtet over[al]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .iiij. psam [!] [...] Het daagt in de oosten (1) audio
Souterliedekens1540a (1540), fA6v [nr. 4] transcr.Verhoort Heer mijn gheclach, / Mijn woerden wilt [...] Aenhoort alle mijn gheclach ghi ruyterkens fraey   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .v. psalm voer [...] Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters audio
Souterliedekens1540a (1540), fA7v [nr. 5] transcr.In dinen grim en straft mi niet / Noch mi met [...] In oosten rijck daer staet een stadt, si is [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .vi. psalm op [...] In Oostenrijk daar staat een huis (1) audio
Souterliedekens1540a (1540), fA8v [nr. 6] transcr.O Heer mijn God almachtich / Op u staet minen hoep Ick arm scaep aen gheen groen heyde   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .vii. psalm [...] Ik arm schaapje aan de heide audio
Souterliedekens1540a (1540), fB1r [nr. 7] transcr.O Heer, ons alder liefste Heer / Hoe wonderlijck [...] Het waren twee ghespeelkens goet   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .viij. psalm [...] Het waren twee gespelen goed (2) ! audio
Souterliedekens1540a (1540), fB2v [nr. 8] transcr.Ick sal u Heer beliden / U wercken vertellen in dit dal Uut gansser allendiger herten   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .ix. psalm Uit gans ellendig hart audio
Souterliedekens1540a (1540), fB3r [nr. 9] transcr.In God is al mijn toeverlaet / En mijn betrouwen [...] Ick hoorde die spiessen craken   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .x. psalm In [...] Ik hoorde de spiesen kraken audio
Souterliedekens1540a (1540), fB5r [nr. 10] transcr.O Heer wilt my behouwen / Die heylighe is vergaen Ick ghinck noch ghister avont, so heymelijck [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xi. psalm [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang audio
Souterliedekens1540a (1540), fB6r [nr. 11] transcr.O Heer mijn God hoe lang salt dueren / Dat ghi [...] Ick had een boelken uutvercoren   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xii. psalm [...] Ik had een boeltje uitverkoren [vervolg onbekend] audio
Souterliedekens1540a (1540), fB7r [nr. 12] transcr.Een dwaes die spreect in zijn ghedacht / Daer en [...] Rijck God hoe is mijn boel dus wilt   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xiij. psalm [...] Rijke God hoe is mijn boeltje dus wild audio
Souterliedekens1540a (1540), fB7v [nr. 13] transcr.O Heer wie sal in uwe tent / Wonen: en bliven [...] Een ridder ende een meysken jonc, op een rivierken   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xiiij. psalm [...] Een ridder en een meisje jong audio
Souterliedekens1540a (1540), fB8r [nr. 14] transcr.Bewaert my Heer, op u certeyn / Staet al mijn [...] Die mi morghen wecken sal, dat sal doen die [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xv. psalm [...] Die mij morgen wekken zal, dat zal doen de [...] audio
Souterliedekens1540a (1540), fB8v [nr. 15] transcr.O Heer verhoort doch mijn ghebet / Rechtverdich [...] Alle mijn ghepeys doet mi soe wee   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xvi. psalm [...] Al mijn gepeins doet mij zo wee (2) audio
Souterliedekens1540a (1540), fC1v [nr. 16] transcr.Ick sal u Heer lief hebben seer / Mijn [...] Een nyeu liet heb ic ghedicht, met also dom   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xvij. psalm, [...] Een goed nieuw lied heb ik gedicht audio
Souterliedekens1540a (1540), fC3r [nr. 17] transcr.Gods glory ende heerlicheyt / Den hemel tfirmament Ick had een ghestadich minneken, gheen schoon   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xviij. psalm [...] Ik had een gestadig minnetje audio
Souterliedekens1540a (1540), fC5r [nr. 18] transcr.Die Heere moet u dan verhoren / Als ghi hebt druc [...] Ick had een boelken uutvercoren, die ick met [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xix. psalm [...] Ik had een boeltje uitverkoren, die ik met [...] audio
Souterliedekens1540a (1540), fC6r [nr. 19] transcr.Die coninc sal hem verbliden / O Heere God n [!] [...] Mijn sinnekens zyn mi onttoghen   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xx. psalm [...] Mijn zinnetjes zijn mij doortogen audio
Souterliedekens1540a (1540), fC7r [nr. 20] transcr.Waer om wout ghi mi verlaten / Mijn God mijn God, [...] Fortuyne wat hebdy ghebrouwen   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxi. psalm [...] Fortuin wat heb dij gebrouwen audio
Souterliedekens1540a (1540), fC8r [nr. 21] transcr.Die Heer almachtich mi regeert / Gheen dinc sal [...] Een boelder moet sich miden veel   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxij. psalm [...] Een boelder moet zich mijden veel audio
Souterliedekens1540a (1540), fD2r [nr. 22] transcr.Het aertrijc met zijn overvloedicheyt / Hoort den [...] Een aerdich trommelaerken sonder ducht   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxiij. psalm [...] Een aardig trommelaartje audio
Souterliedekens1540a (1540), fD3r [nr. 23] transcr.Tot u o Heer ick altijt meer / Mijn siele heb [...] Mijn hert dat jaecht seer onversaecht, in [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxiiij. psalm [...] Mijn hart dat jaagt zeer onversaagd audio
Souterliedekens1540a (1540), fD3v [nr. 24] transcr.Och Heer wilt doch mijn rechter zijn / Onnosel is [...] Sorghe ghi moet besiden staen   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxv. psalm [...] Zorg gij moet bezijden staan audio
Souterliedekens1540a (1540), fD5r [nr. 25] transcr.God is mijn licht, mijn salicheyt / Voer wien sal [...] Ick weet een vrouken amoreus, si heeft mijn [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxvi. psalm [...] Ik weet een vrouwtje amoureus audio
Souterliedekens1540a (1540), fD6r [nr. 26] transcr.Tot u soe sal ick Heere / Roepen uut al mijn cracht Ick ghinck noch ghister avont, soe [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxvij. psalm. [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk op een oord ! audio
Souterliedekens1540a (1540), fD7v [nr. 27] transcr.Ghi Godes kinderen groot van famen / Brengt dinen [...] Ghi jonghe meyskens van avontueren   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxviij. psalm. [...] O lustige amoureuze geesten ! audio
Souterliedekens1540a (1540), fD8v [nr. 28] transcr.O Heer u wil ick prisen / Dat ghi mijn ontfanger zijt Minen geest heeft mi bedwonghen   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xix. psalm Mijn geest heeft mij bedwongen audio
Souterliedekens1540a (1540), fE1r [nr. 29] transcr.Ick heb ghestelt op u mijn Heer / Mijn hoep ghi [...] Waer machse zijn die liefste mijn, die ick [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxx. Psalm In [...] Waar mag ze zijn de liefste mijn audio
Souterliedekens1540a (1540), fE2r [nr. 30] transcr.


tabelbreedte