Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWol-komm' freugde fenne wrâd / Haed-ljeacht [...] Galethea geestigh dier, &c.  
Gysbert Japix [...] | Reamer in Sape Baise-moi ma Jeanneton audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 1
txtLyts forlijnn' laey swiete muwlle / Goune pole, [...] Van Goosen  
Gysbert Japix [...] | Kipedo Reauwe-bjuester Wat mag Goossen toch gebreken audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 2
txtWif woe, mey in dolle holle / To de Wrâd uwt [...] Yets moet ick u Laura vragen, &c.  
Gysbert Japix [...] | Tjesck-Moars See-Aengste Iets moet ik u Laura vragen audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 3
txtMyn hert dat trillet my, it iz nin rôy! / Mijn [...] Daer vond ick heynelijck, &c.  
Gysbert Japix [...] | Wobbelke Boerinnetje audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 4
txtHilla! het Famke sjog ick dear? / Iz 't Yntske [...] Malle Sijme  
Gysbert Japix [...] | Friesche Tjerne Malle Sijmen audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 5
txtSwiet, ja swiet iz 't, oere miete / 't Boaskien [...] Rosemontje lagh gedooken, &c.  
Gysbert Japix [...] | To-Haeke Rozemond die lag gedoken audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 6
txtMalle Sijmen (J.P. Sweelinck) [instr.] Malle Sijmen  
J.P Sweelinck [...] | Malle Sijmen (J.P. [...] Malle Sijmen audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 7
txtO Glanz', mey salm-glanz' glanzge! / O ljeacht, [...] Si tanto gratiosa  
Gysbert Japix [...] | Moarn-Liet (G. Ferretti) Sei tanto graziosa audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 8
txtPsalm 50 [instr.] [geen wijsaanduiding]  
Louis Peter Grijp (luit) | Psalm 50 Psalm 050 Datheen audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 9
txtNu iz de dey forronn' mey uwre' in stuwne / [...] Op 't Saphische  
Gysbert Japix [...] | Juwn-Bede Sapphica (4) audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 10
txtVan Goosen (J. van Eyck) [instr.] Van Goosen  
Jacob van Eyck [...] | Van Goosen (J. van Eyck) Wat mag Goossen toch gebreken audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 11
txtLet ynne juwn (de Sinn' oone' oore' ig Duyn / [...] Periosta  
Gysbert Japix [...] | Reontse Ljeafde-Gal Periosta audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 12
txtLit uwz nu reys frolijck sjonge / Aad' in jonge Polijphemus aen de strande, &c.  
Gysbert Japix [...] | Lân-Geanne Aef [...] Polyphemus aan de stranden audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 13
txtLondesteyn [instr.] Londesteyn  
Louis Peter Grijp [...] | Londesteyn Bravade Londesteyn audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 14
txtPeckingtons pond [instr.] Peckingtons pond  
Louis Peter Grijp [...] | Peckingtons pond Packington's pound audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 15
txtMy mistris sings no other song [instr.] My mistress sings no other song  
Louis Peter Grijp [...] | My mistris sings no [...] My mistress sings no other song audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 16
txt't Wyt fen mijn hert in sin / Iz GALATHAEE. Ick bin Treurt edel huys Nassauw, &c.  
Gysbert Japix [...] | Herders Ljeafde to [...] Nadien uw goddelijkheid audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 17
txtGoune AEmaril! / Wol Gôris het 's 'er weer ijn til? La volage  
Gysbert Japix [...] | Bert-Sangh twissche [...] La volage audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 18
txtY have waked the Winters Nights [instr.] Y have waked the winters nights  
Louis Peter Grijp [...] | Y have waked the [...] I have waked the winter's nights audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 19
txtDe Nieuwe Laboré [instr.] De nieuwe laboré  
Louis Peter Grijp [...] | De Nieuwe Laboré La bourrée de France audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 20
txtYnne' oer-lang forlijnne jieren, / Yn Saturnus [...] Si c' est pour mon pucellage  
Gysbert Japix [...] | Muwze-Booste Si c'est pour mon pucelage audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 21
txtSo 't yerdsch' swiet-luwdigh sjongen / Uwz 't [...] Het daget uyt den oosten, &c.  
Gysbert Japix [...] | Op 't Musyck-Sjongen Het daagt in de oosten audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 22
txtUwt gruwn'leas djieppe kolcken, / Dear eangst' [...] [geen wijsaanduiding]  
Gysbert Japix [...] | Psalm 130 (C. Goudimel) Psalm 130 Datheen audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 23
txtO Schiepe Hoeders / Uyt Iapicks heagste stame Ballette d'e Brockhorst  
Gysbert Japix [...] | Blye-Mie Ballet Bronkhorst audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 24
txtDy ljeave Heere God mijn Haed mijn Hoeder / Ho [...] [geen wijsaanduiding]  
Gysbert Japix [...] | Psalm 23 (L. Bourgeois) Psalm 023 Datheen audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 25
txtCom Shephards deck jour heds [instr.] Com shephards deck jour heds  
Louis Peter Grijp [...] | Com Shephards deck [...] Come shepherds deck your heads (1) audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 26
txtSir Eduward Nouwels deligt [instr.] Sir Eduward Nouwels delight  
Louis Peter Grijp [...] | Sir Eduward Nouwels [...] Silvester in de morgenstond audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 27
txtRea-goune Muwlkje / Ruwn-aerdigh' Djier Ick had voor desen, &c.  
Gysbert Japix [...] | Ljeafde Gjalpe Engelse klokkedans audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 28
txtYnn' tuwl-wraegseljen, yn 't djoeyen / Yn 't [...] Mijne Herp bekleedt met rouwe, &c.  
Gysbert Japix [...] | Jaen iz ljeafte Il est vrai je le confesse audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 29
txtBocke bea mey fâd'ne hannen, / Swietste Tjeafke [...] Jacus Jacus, &c.  
Gysbert Japix [...] | Ontsleyn' Hert Jacques audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 30
txt


tabelbreedte