Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Al jilde och Jo myn sûnen 't Oanhjitsjen as de jit-ûnenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAl jeld'ne' och! Jo mijn suwnen / t'Oon-hietgjen [...] [geen wijsaanduiding]  
Japix, G. | Dy segste psalme. [...] Psalm 006 Datheen
Japix FR1681 (1681), p187 [nr. 66]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren