Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een nieu Liedt van den afgeweken Stadthouder van Vrieslandt/ en die ghespanioliseerde Malecontenten binnen Groningen/ op die wijse:
Wilhelmus van Nassouwe/

Hoe gaet sick nu verkeeren
Die Wereldt in teghenspoet/
Om tweedracht te vermeeren
Vindt men veel menschen snoot/
Die Godes woordt verachten
Al om die tijdlijck eer/
Haer salicheyt niet achten/
Al nae sint Pauwels leer.

Die Heer salt hen vergelden
Al tquaet tot zijnder tijdt/
Haer blinde stomme Gelden
En doen doch gheen profijt.
Die reyne Leer sal blijuen
Al teghen Sathans stanck/
En by die Vromen beclijuen/
Tot haren eewighen Danck.

Graef Jorgyen vander Vylen/
Een fijn Catholisch man/
Waer hy ouer hondert mylen/
Soo waer hy wel daer an.
Hy heeft hem soo ghedragen
In zijn Gouuernement/
Om die Spanniaers te behagen/
Heeft hy zijn eer gheschent.

Het hooft der Malecontenten
Is nu Thuys van Lalein/
Wie heeft by sulcke Regenten/
Meer sotte dingen ghesien/
Den Eedt heeft hy vergheten/
Sijn Zeghel niet gheacht/
Door zijn eyghen handt vermeten/
Tverraet int licht ghebracht.

hy heeft int eerst gheschreuen/
Veel Brieuen met valschen schijn/
Heymlick te kennen ghegeuen/
Sijns herten vuyl fenijn.
Hy woud oock voort ombrengen/
Sijns naesten Chrijges Raedt/
Maer God wold niet ghehengen/
Hy ontquamt al voor die daedt.

Vrieslandt heeft hem verheuen/
En seer veel goets ghedaen/
Hy voerde een kostlick leuen/
Dat en conde hy niet verstaen.
Maer moest hem noch begheuen/
Door eenich' Beloften groot/
Al dees landen en teghen/
Sy het Papistich ghebroot.

Die Mis was zijn behagen/
Daer op was hy ghestelt/
Die hoorde hy alle dagen/
Tsauonts met Boelschap ghequelt.
Dat heeft hy nu van beyden/
Soo dick hy selfs wil/
End laet hem dus verleyden/
In dit oproerich spil.

Gronningen heeft hy vercoren/
Daer is hy lief en weerdt/
Al waer hy te koomen gheboren/
Hy en werde niet meer gheeert.
Daer heeft hy in corten daghen/
Ghebruyckt al syne macht/
Om die Ruyters te veriaghen/
Den Boer int Velt ghebracht.

Aldus meend' hy te bringen
Den Vyandt hier int Landt/
Maer tsal hem niet ghelingen/
Sijn ontrou is al bekandt.
Capiteyns deed hy maken/
Slaet doodt was haer gheschrey/
Met Cudsen en Hoppenstaken/
End rusting menigerley.

Nae des heefthy begonnen
Die Ghereformeerden al/
Door Allarm van die Trommen/
Te brenghen in ongheval.
Twee Mannen doen vermoorden/
Die ander in groot ghetal/
Recht nae den Parijschen oorden/
Ghevangen met groot gheschal.

Ghy Huychlers weest al trouwe
Uwen Heer den lieuen gast/
Siet dattet u niet en rouwe/
Besluyt hem nu al vast.
Ghy hebt hem aenghenomen
Laet hem nu Bisschop zijn/
Billy die sal haest comen/
End u verlossen sijn.

Ghy malcontente Boeuen
Hoe zijt ghy hier toe gheraeckt?
Ghy sult noch troost behoeuen/
Dat ghy u dus rebel maeckt.
Vaert voort met stoute sinnen/
Wilt u bedriegen niet/
Te laet sult ghijt versinnen/
Wanneer u recht gheschiet.

Die Soldaten van dees Landen/
Wat hebben sy u misdaen?
Tot uwer grooter schanden/
Laet ghy beuel wt gaen/
Haren Cornel om te verdrijuen/
Sonder reden en bescheedt/
Nochtans sal hy wel blijuen/
Al waert u lief oft leedt.

Seer wel condt ghy ghedencken
End selfs oock hebt ghesien/
Dat ons die Spaniaerts crencken/
End ons vervolghers sien.
Maer noch doet ghy verlaten
V eyghen Vaders Landt/
End al u Vrienden haten/
End sterckt des Vyandts handt.

Daerom wilt u bekeeren/
Dewijl ghy hebt den tijdt/
Droefnis sal u besweeren/
Dat ghy nu zijt verblijdt.
Die Heer sal tvolck verhooren/
In alle deser noodt/
Dat ghy den vreed' verstooren/
En ons dees last aendoet.

Ghy brengt het Landt int trueren
Al in soo swaer verdriet/
Ghy sult noch selfs besueren/
Dat ghy u dus verleidt.
Gods straff die salt soo wreken/
Daer zijt vry toe ghedacht/
Dat ghy noch wel sult spreken/
Misericordie is ons beclacht.Een nieu liedt vanden afgeweken stadthouder van Vrieslandt, en die ghespanioliseerde malecontenten binnen Gronningen, op die wyse: Wilhelmus van Nassouwe, etc...
[1580?]
Groningen Gemeentearchief: Hs. in folio 7B
plano

Transcriptie naar bron, diplomatisch. Door Alexandra Kecskés.