Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Een niew Liedeken vande Victorie ende den Slagh van Lacker-beetken.
Op de Wijse: Als Susanneken suer siet/ etc.

Den Graef die heeft gheschreven
Met ghesonden Brieven claer
Na s'Hertoghen-bos verheven
Aen Grobbendonck voorwaer
Hoe lustelijck sy streden
Teghen den Graef aldaer.

Grobbendonck hoogh van moede/
Die schreef wederom eenen Brief/
Dat hy hem soude seynden
Aen sijnen Luytenant/
Hy sout hem wel leeren schrijven
Quam hy hem by der handt.

Graef Maurus quam ghetreden/
Sprack teghen den Graef valliant
Stelt u jonck hert te vreden/
Sy zijn seer valliant/
t' Sijn Ruyters uyt-ghelesen
Sy zijn seer triumphant.

Laet my daer me betijden/
Sprack den Graef was wel ghemoet/
Ick sal haer leeren schrijven/
En draghen haren moet/
Dat sy sullen beschrijven/
In traenen van roodt bloedt.

Toens is den Graef ghereden/
Met sijn Ruyters al-te-mael/
Naer s'Hertoghenbos verheven/
Op't galghe-velt voorwaer/
Hoe lustelijck sy streden/
Teghen den Graef aldaer.

Snoenens ten elf uren/
Reet Lacker-beetken uyt/
Met een soo fraeyen Armeye/
Die niet en was verveert/
Teghen haer weder-parteye/
Soo cloeckelijck te peert.

Weert u kloeck sonder falen
Sprack Grobbendonck voorwaer/
Dat ghy mooght prijs behalen/
Teghen den Graef aldaer/
Dat sal ick oock wel doen/
Sprack Lackerbeetken claer.

Men sagh Lackerbeetken rijden
Met sesthien Ruyters claer/
By s'Hertoghen-bos verheven/
Op't galghe-velt voorwaer/
Hoe lustigh sy streden/
Teghen den Graef aldaer.

Hoe lustelijck sy schoten/
Als sy quamen aen-boort/
Ten heeft hun oock niet verdroten/
De eerste Battalie groot/
Den eersten scheut die sy schoten/
Bleef Lackerbeetken doodt.

Waer is Lackerbeetken ghebleven/
Sprack den Graef was seer valliant/
Ick heb hem doodt geschoten/
Hy leet nu oock in't sant/
Ick sal u oock soo hebben/
Comt ghy my by der handt.

Den Graef setten dry Lackerbeetken
Seffens aen sijnen mondt/
Lackerbeetken is doodt gheschoten/
Sijnen xxx wiert seer door-wondt/
Sijnen Broeder en ginck niet loopen
Daer blevender dry terstondt.

Noch en lieten sy haren moet niet sincken
Al wast daer soo vergaen/
Men hoorden de sweerdekens klincken/
En teghen malcanderen slaen/
Men sacher daer sesthien sincken/
Van die Hollandsche Vaen.

Sy zijn al doodt ghebleven/
Behalven den Graef aldaer/
Die hebben sy ghevanghen ghenomen/
Het was voor hem een groot beswaer/
Maer het costen hem oock sijn leven/
Eer hy scheyden van daer.

Den Graef sprack laet my leven/
Teghen hun al-te-mael/
Goedts ghenogh sal ick u gheven/
Voor u leven al-te-mael/
Het costen hem oock sijn leven/
Eer hy scheyden van daer.

Een van Grobbendockx knechten/
Dit aenhoort nam sijn sweert/
Hy heeft hem het hooft ghecloven/
Dat hy viel door ter eert/
Het costen hem oock zijn leven/
Eer hy scheyden van daer.

Dus reden sy alle ghelijcken/
Met groote blijschap claer/
Naer s'Hertoghen-bos verheven/
Aen Grobbendock daer claer
Waer is Lacker-beetken ghebleven/
Vraeghden Grobbendonck voorwaer.

Ghy Geuskens alle ghelijcke/
Neemt hier een exempel aen/
Al zijt ghy schoon van practijcke/
Ghy moest oock houden aen/
Wacht u van Grabbendonckx Ruyters
Want sy comen te dapperlijck aen.Een Niew Liedeken vande Victorie ende den Slagh van Lacker-beetken. Op de Wijse: Als Susanneken suer siet, etc. ... Een Nieu Mey-liede[...] Op de Wijse: Alsoo 't begint
[1600?]
Gent UB: Acc. 6765
plano

Transcriptie naar bron, diplomatisch. Door Alexandra Kecskés.