Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Een Liedeken op de wijse van Conde.

O Godt hoe wonderlijcken staet
Ghi ons allen by
In alle conincrijcken/
Met u ghenade vry
Dies moet u elck een louen
van u weldaden al/
Die ghi ons sendt van bouen
Hier in dit eertsche dal.

Die eerde hebt ghy gheschapen
Tot ons nootdrusticheyt
Daer wy tvoetsel af rapen
Met goey vernusticheyt
Duer die cracht uwer handen
Maecte ghy tFiermament
Dwelck deerde in allen landen
Maeckt vruchtbaer ende ient.

Dwater tonsen behoeue
Ghy hebt gheschapen reyn
Dat hem nymant bedroeue
Van dorste groot noch cleyn
Alle knien moeten beughen
Voor u o vader goet
Die kinderkens die suyghen
Louen u metter spoet.

T vier hebt ghy ons ghegeuen
Dwelck ons oock noodich is
Om tonderhouden bleuen
Van u kinders ghewis
Om d Elementen schoone
Loef ick u o Godt mijn
Die hier elcken persoone
Toch zeer noottelijck sijn.

Wie sou connen vergheten
O oppersten Princier
Te louen onghemeten
Al u weldaden fier
Gheen mensch hoe hooch ghekozen
Hy en ghebruyct altijt
D'Elementen vercoren
Looft Gogt ghebenedijt.

Deuchdelijcke Solutien, gesolveert by vele ingenieuse Componisten van diversche Cameren van Rethorijcken. Duysent guldens, zilveren coppen en schalen, Met my te coopen meucht ghy winnen: U ghelt coemt inde Lothery' sonder falen, Goede stichtinghe vindy hier binnen. Dit is u prose ende Nombre net, Wilt dit bewaren in plaetse van u billet.
[1575]
Amsterdam UB: 1998 C 11
fFf4v

Transcriptie naar Bron, diplomatisch. Door Alexandra Kecskés.