Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


een nieu lyedeken op de wyse
Alsmen in deucht etc.

Wel op myn luth / met droef acoort wylt claghen
Den noot en tlast / dat ick eylaes moet draghen
Synght myn fortuyn / claer op den hoechsten t[r]oon
Verhaelt de vluecht / vande wyse clergesse
Betruert tafzyn / van zyn lieste meestresse
Synght ouerluydt / myn onverdyenden loon

Schreyt ooghen beed / ouer myn swaer verdryeten
Och tranen heet / wylt uwen vloet wt schyeten
Dat uwen loop / Immermeer zy vercort
Voor dat de doot / my tleuen eens zal eynden
En de fataels / susters my sullen schenden
of dat myn lyefd / oock eens verandert wordt

Myn hope sterft / wat wyl ick meer verwachten
Troost en confoort / dat my soude versaechten
Vlyet nv van my / vruecht In voorleden tyt
Ick bem eylaes / als de vertrede wormen
Of als een schep / zonder mast Inden stormen
Dusent droefheyt / doet my nv desen stryt

Maer op wat Ionst / zoud[e] ick myn hope strecken
Myn schoone son / syetmen heel ver vertrecken
Met haer schoon lycht / dat my eer heeft verclaert
In duysterheyt / moet ick eylachen suechten
Sorghe my quelt / tys al vreesen en duechten
Myn herten lust / Is met rauwe beswaert

Haer fyer ghelaet / en haer wreet eerbaer wesen
Deerste blom vruecht / van haer Ionckheyt gepresen
Haers herten lycht / met den vermeyllen mont
Haer soeten sangh / bouen den nachter ghale
Myns leuens gheest / [-dies]<+dyt> is noch prynsepale
Wert my ontstolen / dies leef ick nv doorwondt

O lyefde blynt / wel blent In al myn lyden
Waerom moecht ick / de kennys niet vermyden
Van haer schoonheyt / die ick doch deruen moet
Ist om dat ick / deruende zulckx ghesyechte
Leuende doot / zou blyuen Int tghewychte
Dat is gheen lyefde maer tyeranie verwoet

Doen ick met doogen / de nymphe mocht ghenaken
Pine was vruecht / hoe wel dat my doorstaken
Haer pylen scherp / van onderscheen vyertuyt
Laet Iupiter / met al zyn bleyxem commen
Hoe groot ghewelt / ick zalder niet voor schroomen
Can hy meer last / op my nv ghyeten wt

Den drouven dach / dat zy my is ontvloden
Ick most doot zyn / door die craecht vande goden
Den gheest was wech / tverstant al om beraest
Want hadde ick dien / schecht doen syen connen vlyegen
Het Is alzoo / wat wyl ick veele lyeghen
Ick wa[r]e ghestoruen seuen mael metter haest

Nu ick maer leef / In duyster naechten doodych
O ooghen twee / waertoe zyt ghy my noodych
Tys al verdryet / Ick en bem nerghens vry
Ghehoor eylaes / zult ghy my oock ghebreken
Neen . tsoet gheluyt / haers monts hoor ick niet spreken
Daerom vertreckt / ghy hebdt oorloef van my

Prynsesse

Gheluckych is / voor / damourues verstanden
Den voghel schoon / van de Indysche landen
Hy sterft en siet der sonne claerheyt groot
Waerom ist dat / ick tleuen zoo niet messe
Ghewillych Int ansyen van myn prynsesse
Soude ick eylaes / my gheuen Inde doot

fynis 1599 truert met IVH

Album amicorum van Aefgen Claesdochter van Giblant
1598-1600
Den Haag KB: 135 K 36
f65v

Willem Kuiper, naar bron, diplomatisch.