Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Vrijagie tusschen Thimander en Climene.
Liedt

Thimander.
Ist dat ghy all' de kusjens teldt?
Ach! waerom en teldy't suchten niet?
Dat my de ziel ontstelt
(Door eyndeloos verdriet)
Als ghy my vliet:
Ick peys dat het gheschiet,
Om dat ghy twijfelt aen mijn heuchsche min,
Neen seker daer's mijn handt?
Tot vaste trouwheydts pandt
Schoon herderin.

Climene.
Uw' schaepjens als sy van het veldt
Sich begheven tot de soete rust,
En sijn sy niet ghetelt?
Eer ghy u oock (met lustt [!])
Tot rusten gheeft?
Wat inde bosschen sweeft
Dat noemt Diana selver met ghetal:
Wat maeght is soo verlieft
Dat sy, als't hem ghelieft
Staegh soenen sal.

Thimander.
De wonden die den krijghs-man siet,
Ach die telt hy met een banghe smert:
Gh'en telt de wonden niet,
Die my de min in't hert
Vol liefde schoot:
De vreught die ick ghenoot
Van't hoonich doosjen van dijn roode mont,
Die komt my noch te baet
Als uw' sonne-ghelaet,
Straelt wont op wont.

Climene.
Apollos tongh, noch Hermes tael
Sou my dienen, als Thimander spreeckt,
Ghelijck den nachtegael,
De sijs en vinck ontreckt
Den prijs, van sangh:
Den rinck die ick u langh,
Is teecken dat ghy nu mijn hert bewoont:
V suer, dat sal met 'tsoet
Van mijn verlieft ? [?] ghemoet,
Stets sijn gheloont.

Thimander.
Godt Bacchus die gheen druyven telt,
En Ceres de goddin van't graen,
Die sullen op het velt
Een tafel decken gaen:
Jae sonder tal
Sal Hymen (met gheschal)
Van Iuno giften voor ons brenghen mé:
Om dat ick u ghetrouw
Sal sijn en ghy mijn vrouw
In peys en vré.

Omazur, Nicolaus (auteur), LABYRINTHUS CUPIDINIS. DAT IS DEN DOOL-HOF DER LIEFDE, Waer in eertijts DAPHNE (van APPOLLO vervolght sijnde) verkeerden in eenen Lauw'rier-boom. Verçiert met Roose-Tuynen van Rijmen, ghestelt op de nieuwste Dans-wijsen ende Stemmen van desen tijt, Bestaende in Minne-Liedekens, Herders-Sanghen, Veldt-deuntjens, etc. Hic Labyrinthus adest? quod, si delaberis intus? Non Labyrinthus erit, sed labor intus erit.
1663
Den Haag KB: 174 G 49
p71

Transcriptie van titel en liedtekst, naar microfilm, diplomatisch. Door Freya Jorens, correctie door Maartje De Wilde.