Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[1] BABEL IS NU GHEVALLEN

(uit: Veelderhande Liedekens, 1583, niet volledig)

In dit lied worden beelden uit de Openbaring van Johannes (het laatste Bijbelboek) uitgewerkt, met name dat van de Hoer van Babylon, de personificatie van Wereld en Luxe. Voor de 16e- en 17e-eeuwse Protestanten was Babylon (Babel) synoniem voor Rome. De Hoer, of ook wel haar geliefde, de Antichrist, stond voor de Paus. 'Babel is nu ghevallen' is een schriftuurlijk lied, d.w.z. dat er bijbelcitaten in zijn verwerkt. De afkortingen in de kantlijn verwijzen naar de betreffende bijbelplaatsen. De inhoud van het lied geeft hoofdstuk 18 van het boek Openbaringen weer: de val van Babel, dus de teloorgang van Rome.
In deze uitvoering leest zanger Sjabbe van Selfhout voorafgaand aan het lied het begin voor van hoofdstuk 17 uit de Openbaring van Johannes.

Babel is nu ghevallen Apo. 14.
Haer cooplieden crijten so seer 18
Haer heerlicheyt met allen Esa. 21
Die leyt nu gants ter neer Jere. 51
T is openbaer, sy en can haer waer
Gods volck vercoopen niet
Laet varen die Hoere van Babylon
Sy leyt nu in't verdriet.

Die wijn en wort niet ghedroncken
Die sy te schincken plach
Christus heeft ons geschoncken
Een fonteyn op desen dach
Wy drincken om niet, so Christus gebiet Esa. 55
Sijn gratie sonder ghelt Apoc. 21
Laet varen die Hoere van Babylon 22
Haer macht en is niet ghetelt

Wee u ghy ypocrijten
Ghy eet der weduwen huys
U leeringhe sal noch splijten Mat. 23
Want Gods woort is u een cruys Mat. 12
Dat mercken wy wel, aen u opstel
Ghy maect so groten misbaer
Laet varen die Hoere van Babylon
En coopt van haer gheen waer

Coemt menschen allegader
Die met sonden zijt belaen Mat. 11
Tot Christum onsen Vader
Hy sal u so wel ontfaen (*1)
Wy dancken hem seer, van zijnder leer
Want sy is goet en schoon
Laet varen de Hoere van Babylon
Ontvallen is haer die croon

Een weynich ghy u noch lijden sult Apo. 6
En vertoeven dien termijn
Tot dat u broeders ghetal is vervult
Die noch ghedoot sullen zijn
Om dat sy leeren, dat woort des Heeren
T'ghetuygenisse van Christo soet
Laet varen die Hoere van Babylon
Sy is schuldich in alle dit bloet

O Heer u moet van ons allen
Lof, prijs en eere gheschien
Dat ghy Babel hebt doen vallen
Want wy uwe claerheyt sien
Weest nu verblijt, tot alder tijt
Ghy alle Gods wtvercoren
Laet varen die Hoere van Babylon
Sy heeft haer macht verloren

(*1): ontvangen

Camerata Trajectina (artiest), De hoer van Babylon: liederen van ketters en papen. (Muziek uit de Gouden Eeuw 2). VNM R 87004
1987
1: 1