Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[1] Is dit niet wel een vreemde gril?

De zanger komt in een gezelschap van jongelingen en meisjes, die zedig zwijgend zitten te veinzen (zoals het eerbare meisjes in die tijd betaamde - ze werden geacht eventuele gevoelens van genegenheid niet meteen te laten blijken). Hij stookt ze op om er een vrolijke boel van te maken.

Inleydingh (*1) tot vreughd en gesang
Op de wyse: Van d'Engelsche indrayende dans Londesteyn

Is dit niet wel een vreemde gril? (*2)
't Sou hier goed haver saeijen syn; (*3)
't Geselschap is dus wonder stil,
In 't midden vande Wijn:
De Wijn die yeders hart ontfonckt,
En alle swarigheyd verlicht,
Daer by sit men nu noch en pronckt (*4)
Met een beveynsd gesicht.
Ey, waerom, doch dus stom, en bedeckt? (*5)
Door goe vreughd, wierd de deughd, noyt bevleckt,
Hey! wilt dat staken, En u vermaken
met al wat lust verweckt.

Wy zijn in 't soetste van ons jeughd,  
In 't alderschoonste van ons tijd,
Ey, dat wy die niet sonder vreughd
Dus klack'loos (*6) worden quijt, 
Wanneer den grysen ouderdom,  
De groente van ons jeughd verdort, 
Dan komen all' ons lusten om,
Ons vreughd wordt opgeschort.
Dus wel an, laet ons dan, wylmen mach, (*7)
En de tijd, sullix lijd, (*8) tot den dagh 
Recht lustigh wesen, vreughd word ghepresen
En 't lachen in 't ghelagh.

Waerom begind ghy maeghden niet?
My dunckt een yeder prijckt om 't seerst, (*9)  
Ey naeste buertje, singht een lied,
Begindt ghy liever eerst,
Soo word u hoofd met vreughd bekranst,
En soo ick yet van 't liedtjen weet,  
Ick sal u helpen als een lanst (*10) 
En singhen dat ick sweet.
Weest niet stil, ist u wil, toond u aerd,
Vanght eens aen, laet het gaen, geen vreughd spaerd,
Want wy om kluchten, vreughd en genuchten
Alleen hier zijn vergaerd.

(*1) uitnodiging
(*2) Wat is dit voor gekkigheid?
(*3) het is hier erg stil
(*4) zit stijf
(*5) niets zeggen en veinzen
(*6) opeens
(*7) zolang het kan 
(*8) en de tijd het toelaat
(*9) dat jullie een wedstrijdje mooi stilzitten doen
(*10) kerel

Tekst en melodie uit J. Starter, Friesche Lusthof (Amsterdam 1621). Zetting Camerata Trajectina.
[1] What a strange situation this is!

The singer comes upon a group of young men en women, modestly and silently sitting together, pretending (as was considered suitable for honorable girls in that time - they were not supposed to let potential feeling of affection show). He stirs them up to make a fun party out of it.

Invitation to joy and song
To the tune: The English turning-in dance 'Londesteyn'

What a strange situation this is!
This should be a good place to sow some oats.
This group is strangely quiet,
With wine all around:
The wine that sets all hearts aglow,
And lightens all heaviness,
You are sitting with it showing off
With a feigned face.
Hey, why so quiet and restrained?
A good time never stains your honor.
Hey! stop that, and enjoy yourself
With everything that sparks desire.

We're in the prime of our youth,
The glory of our time,
Oh, let's not joyless
Thus suddenly lose it all
When grey old age
Withers the green of our youth!
Then all our desires fade,
Our joy ends.
So let's go, let's do it while we can,
And time allows it, till daybreak
Be happy, celebrate joy
And laughing at the party.

Why don't you girls start?
Seems to me you're all seeing who can sit the longest.
Hey you next to me, sing a song,
If you start first,
Then your head will be crowned with joy,
And if I know a bit of the song,
I'll help you like a good pal
And sing till I sweat.
Don't be quiet; please, show your nature
Just start, let it go, spare no joy,
Because it's just for jokes, joy, and enjoyment
That we've all gotten together here.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 1