Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[2] Luchtige Maeghden, datmen u vraeghden

Het laatste van de vijf bruiloftsliederen die Starter schreef voor de trouwpartij van Hobbe van Baardt, grietman (burgemeester/rechter) van Haskerland (toentertijd een gemeente bij Heerenveen), en Apollonia van Viersen in Leeuwarden, 16 maart 1617: een rondedans om de bruid naar bed te dansen, op een frivole Engelse melodie. Aan het einde van het feest moet de bruid traditioneel naar bed worden gedanst, tot verdriet van haar vriendinnen. Ze worden geplaagd door de jonge mannen maar ze plagen natuurlijk van harte terug.

Een Ronden-dans, om de Bruydt te bedde te danssen
Stemme: O myn Engeleyn, ô myn Teubeleyn, &c. [=The Hunt's up]

Jongmans: 
Luchtige Maeghden, datmen u vraeghden, (*1)
Wat dat dit droevigh treuren beduydt, 
Ghy kond wel veynsen, Maer u gepeynsen (*2)  
syn: Wy waren so garen de Bruydt.
't Sal noch wel komen, 
Sit niet te dromen, 
't Sal noch wel komen 
In 't leste besluyt. (*3)

Dochters:
Dit is wat bysters, scheld ghy de Vrysters,
Die doch de meeste vreughde broe'n;
Twee van ons spelen, singen en quelen 
Soeter als twintigh Jongmans doen.
Wat dese Vryers 
Sitten als Snyers, (*4)
Wat dese Vryers 
Die syn niet groen. (*5)

Jongmans: 
Dit doet de donder, is dit geen wonder (*6)
Dat ons de Meysjes quellen so?  
Laet ons eens singen, danssen en springen,
Huppelen rondom als een vlo;
Laet u geleijen  
Meysjes aen 't Reijen,  
Laet u geleijen, 
Of doet ghy 't no? (*7)

Dochters:
Weest niet verlegen van onsent wegen, 
Maer de Bruydt most met ons gaen.  
Bruydt, weest wat soetjes, rept doch u voetjes,
Steld u mee voorlijck op de baen. (*8)
Nu Jongelingen dan,
Wil g'er wat singen van, 
Nu Jongelingen dan,
Vangt het an.

Jongmans: 
Nu dan eens rustigh, toond u wat lustigh,
Vrolycke Bruydt, springht lustigh om,
't Veynsen wild staken, en u vermaken
Met ons en uwen Bruydegom,
Die u met kusjes,
Die u met lusjes,
Die u met kusjes
Heet wellekom.

Dochters:
Nu, waerom lachje? ist wijl het nachje
Van uwe vreughd voorhanden staet?
'k Acht datmen waer seyd, dus maeckt geen swaerheyd
Maer u met blijdschap voeren laet,
Daer ghy met lusten
Vrolick sult rusten,
Daer ghy met lusten
En vreughd omgaet.

(*1) als men vroeg
(*2) gedachten
(*3) uiteindelijk
(*4) als duffe kleermakers
(*5) verliefd
(*6) Donders! Is het niet raar
(*7) met tegenzin
(*8) dansvloer
[2] Lively lasses, if someone aks

The last of the five wedding songs that Starter wrote for the wedding of Hobbe van Baardt, the grietman (rural mayor and judge) of Haskerland in the South of Friesland, and Apollonia van Viersen in Leeuwarden, 16 March 1617: a round-dance to dance the bride to bed, set to a frivolous English melody. At the end of the wedding party, the bride was traditionally danced to bed, to her bridesmaids' distress. They're teased by the young men, but of course they give just as good as they get.
 
A round-dance, to dance the bride to bed.
Tune: O my little angel, o my little dove, &c. [=The Hunt's up]

Guys:
Lively lasses, if someone asks,
What this sad sighing means,
You could fake it, but what you're thinking
Is: We wish we were the bride.
It'll come some day,
Don't sit there daydreaming,
It'll come some day,
Finally.

Girls:
You're off the mark, you're scolding the lovers
Who actually think up the most fun;
Any two of us play, sing, and carol
Sweeter than twenty of you guys.
Because you lads
Sit there like stuffed shirts,
Because you lads
You aren't in love.

Guys:
Devil take you! isn't it strange
That the girls tease us so?
Let's just sing, dance, and jump,
Hopping around like a flea;
Let us lead you,
You girls all in a row,
Let us lead you,
Or don't you want to?

Girls:
Don't be shy on our account,
But the bride has to go with us,
Bride, be sweet, move your feet,
Lead the way to the front of the line
Now you guys,
Sing a little something,
Now you guys,
Get it going.

Guys:
Easy now, show yourselves lively,
Happy bride, jump for joy!
Stop pretending to be so coy, have a good time
With us and your bridegroom,
Who with kisses,
Who with loving,
Who with kisses
Welcomes you.

Girls:
Now why are you laughing? because the night
Of your joy is about to start?
I think that what they say is true,
so cast off your cares,
Be guided with joy
To where you with pleasure
Will happily rest,
Where you will go
With pleasure and joy.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 2