Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[4] Goddinne, wiens minne, mijn sinnen altyd

Liefdeslied voor een meisje met prachtige bruine ogen, dat zich moeilijk lijkt te laten vermurwen.

Stemme: Peckingtons pond

Goddinne, wiens minne, mijn sinnen altyd,
In kracht en gedachten, na trachten om stryd! (*1)
O krone, der schonen! lof-throne des deughds!
In dy leyd,(*2) de vryheyd, de blyheyd mijns Jeughds.
U deftigh gebaer, u goud-dradigh hayr,
U leden, u zeden, met reden voorwaer,
De Goden (als boden) doen noden tot min,
Sy draven u gaven nae, brave Goddin!

U hayren vergaeren, als baeren verguld
Met kuyfjes, vol kruyfjes,(*3) als druyfjes gekruld.  
U ooghjes, pas hooghjes,(*4) met booghjes beset,
Bruyn-helder, sien snelder en felder te met (*5)
Als 't flickerigh licht van Jupiters schicht,
En ylen, by wylen, als pylen seer dicht,
In 't harte, vol smarte, ja marteren dien (*6)
Te spade, moet rade' en genade geschien. (*7)

Lofwaerde, bedaerde, soetaerdighe beeld! 
O vreugd van mijn jeugd, mijn geneugt en mijn weeld,
Seght my nu, sijt ghy schu van die u met vlijt 
Sijn leven heeft even verheven (*8) altijd?  
O schoone die my, beyd droevigh en bly,  
Naer u haken, kond raken, te maken, laet dy 
Dees klagende, vlaghen, mishaghen, en send
Mijn lydende tyden,(*9) 't verblyden in 't end.

(*1) naar wier liefde mijn geest streeft
(*2) in jou ligt
(*3) krulletjes
(*4) op de juiste hoogte
(*5) soms
(*6) kwellen degene
(*7) die uitkomst en geluk te beurt moge vallen - maar te laat
(*8) zijn leven lang gelijkelijk heeft verheerlijkt
(*9) mijn lijdende leven
[4] Goddess, whose love my spirit always

Love song for a girl with pretty brown eyes, who seems to be playing hard to get.

Tune: Packington's Pound

Goddess, whose love my spirit always
Tries to attract in both deed and thought!
O crown of beauty, praise-seat of virtue!
In you lies the freedom, the joy of my youth.
Your elegant gestures, your gold-threaded hair,
Your body and character, rightly
Invite the gods, as messengers, to love;
They strive after your gifts, o worthy goddess!

Your hair is gathered in golden waves,
With tufts and curls, clustered like grapes.
Your eyes, their bows set just right,
Clear brown, flash sometimes faster and brighter
Than the flickering light of Jupiter's bolt,
And race like arrows, so deep
In the heart, full of pain; yes, they torment him,
who needs advice and grace - but they will be too late.

Praiseworthy, calm, sweet-natured visage!
O joy of my youth, my pleasure and my treasure,
Tell me now, are you shy of him who devotedly
Has worshipped you like this all his life?
O beauty who both in sorrow and joy
Managed to make me long for you, let
These frenzies of despair displease you, and send
My suffering times joy in the end.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 4