Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[5] Silvester inde morghenstond

Een lief liedje over een herder die op jacht gaat en zijn herderin Sylvia moet thuislaten. Die ziet hem node gaan en in haar afscheidswoorden vlecht ze een woordspelletje met hart=hert. Terwijl hij op het hert jaagt, draagt hij twee herten (harten) bij zich: zijn eigen hart en het hare. Bij het afscheid blijkt de liefde wederzijds. Nooit scheidde een herder zo teder van zijn herderin als deze Silvester.
Starter dichtte zijn lied op een melodie waarvan de naam verwijst naar de koningsgezinde, strijdbare edelman Sir Edward Noel (1582-1643). De melodie was in Engeland vooral bekend als 'The London Prentice'.

Stemme: Sir Eduward Nouwels delight

Silvester inde morgen-stond
Begaf hem op de jacht,
Dies Silvia vol sorgen vond
Haer maeghdelijck gedacht.
"Och! (sey sy) eer de Sonne daeld,
Lief, keerd weer uyt de weyden,
En u Nymph by dese Bronne haeld,
Daer sy u sal verbeyden,
En dolen met haer schaepjens in het veld bedroeft,
Beklagend' u af-sijn met smart, so lang sy u vertoeft (*1).

Des Sons vertreck bevleckt, beswart,
Bewolckt, bedroeft de lucht,
En u vertreck betreckt mijn hart
Met rou en onghenught,
Want ghy gaet met twee harten heen
Om 't derde Hart te vanghen,
En laet my tot myn smart met geen
Alleen naer u verlanghen.
Doch laet op 't minste, soo ghy gaet, my een Hart by:
Voerd 't mijne met u op de jacht, en laet het uws by my."

Doen vingh den droeven Harder aen
En sey: "Lief! Denckt doch niet
Dat ick een voet sal vorder (*2) gaen
Als my u gonst ghebiedt.
Ghy zijt mijn lief, mijn leven, ach!
U af-zijn baerd mijn smart;
U by-zijn alleen gheven mij mach
De vreughde aen mijn hart."
Gheen Harder scheyden, (*3) als doen d'Harder scheyde van
Sijn Harderin, sijn troostertjen, en greep sijn honden an.

(*1) op u wachtte
(*2) verder
(*3) geen zwaarder afscheid - woorspelletje harder / herder
[5] Silvester in the morning hour

A sweet song about a shepherd who goes hunting and must leave his shepherdess Sylvia home. She sees him off and in her parting words she weaves wordplay on the Dutch word 'hart' which can mean both 'hart' and 'heart'. While he hunts the hart, he takes two harts (hearts) with him: his own heart, and hers. As he leaves, their love appears mutual. Never did a shepherd more tenderly leave his shepherdess as did this Silvester.
Starter wrote his song to a melody the name of which refers to the royalist militant nobleman Sir Edward Noel (1582 - 1643). The melody was known in England mostly as "The London Prentice."

Tune: Sir Edward Noel's delight

Silvester in the morning hour
Set out on the hunt.
So Syliva found her maidenly thoughts
Full or worry.
"Oh, said she, before the sun sets,
Love, return from the meadows
And fetch your nymph by this spring,
Where she will wait for you,
And wander sadly with his sheep in the field,
Bemoaning your absence with pain, as long as she awaits you.

The sun's departure stains, soils,
Clouds, afflicts the air,
And your departure overcasts my heart
With sorrow and unhappiness,
For you go off with two hearts
To capture a third hart,
And leave me in pain with none,
Only with longing for you.
So leave at least one heart with me when you go:
Take mine with you on the hunt, and leave yours with me."

Then the sad shepherd began
And said, "Love, don't think
That I shall go one step further
Than your favor allows me to.
You are my love, my life, oh!
Your absence brings me pain;
Your presence alone is what can give
Joy to my heart."
No harder leaving, as when the shepherd left
His shepherdess, his comforter, and took hold of his hounds.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 5