Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[6] Lieflocksters van de min

Een treurlied over de terechtstelling van Thomas Howard (1536-1572), de vierde hertog van Norfolk en legeraanvoerder onder Elizabeth I, koningin van Engeland. Na voor de derde keer weduwe te zijn geworden wilde hij de Schotse koningin Mary Stuart huwen. Dat streven werd door Elizabeth echter als hoogverraad beschouwd, want Mary had ook belangstelling voor de Engelse kroon.
Starter had al eens een gedicht over deze 'tragische historie' uit het Frans vertaald, maar lijkt de voornaam van de hertog niet goed te hebben onthouden: hij maakt er in de titel van dit lied 'Arthur' van.
De melodie is die van The Shepheards Lamentation, volgens een liedblad uit ca 1617 te zingen op de melodie van 'The plaine-dealing Woman':

Come Shepheards, decke your heads, (Kom, herders, bedek je hoofd)
no more with bayes but willowes, (niet meer met lauwerkransen maar met wilgentakken,)
Forsake your downy beds, (Slaap niet meer op je donsbedden)
and make your ground your pillowes; (maar op de grond;)
And mourne with me, since crost (En klaag met mij, want nooit eerder)
as I, was never no man, (was een man zo wreed afgewezen als ik,)
Nor never shepheard lo, lo, lo, lost, (of verloor een herder)
so plaine a dealing woman. (zo'n oprechte vrouw.)

Claegh-Liedt, over d'onthoofdinge van Arthur, Prinçe van Nortfolck
Stemme: Com Sheapherdes deck your heds.

Lieflocksters van de min,
Die voor syn soete krachten,
Bereydt huysvesting in
het pit van u ghedachten,
Ach! treurd, klaeghd, weend, ick sie
elendigh hier verslagen,
De trouste minnaer die
d'Aerdbodem heeft gedragen.

Een dienaer van syn vrou,
Van buyten en van binnen; 
Standvastigh in syn trou, 
En eerbaer in het minnen, 
Soet-aerdigh, braef van geest, 
Wtmuntend' schoon van leden
Is dese vorst geweest, 
Vol konincklycke zeden.

Des' ongemeene man,
Dit beeld vol alle deughden,
De ware spiegel van
De minnelycke vreughden,
Die Venus tot een proef (*1)
Had van haer konst gekoren, (*2)
Die heeft (ach! 't is te droef)
Syn leven hier verloren.

(*1) proefstuk
(*2) uitgekozen
[6] Dear lures of love

A song of mourning about the execution of Thomas Howard (1536 - 1572), the fourth Duke of Norfolk and commander of the army under Elizabeth I, Queen of England. After being widowed for the third time, he wanted to marry the Scottish Queen, Mary Stuart. But Elizabeth considered that attempt to be high treason, since Mary also had in interest in the English crown.
Starter had once already translated a poem about this 'tragic history' from French, but seems not to have correctly remembered the first name of the duke, calling him 'Arthur' in this song's title.
In England, the tune was called 'The Shepheards Lamentation'. According to a broadside from c. 1617 it was to be sung to the tune of 'The plaine-dealing Woman':

Come Shepheards, decke your heads,
no more with bayes but willowes,
Forsake your downy beds,
and make your ground your pillowes;
And mourne with me, since crost
as I, was never no man,
Nor never shepheard lo, lo, lo, lost,
so plaine a dealing woman.

Song of mourning about the beheading of Arthur, Prince of Norfolk
Tune: Come Shepherds, deck your heads.

Dear lures of love,
Who for its sweet powers
Are ready to lodge
In the depths of your thoughts,
Oh! mourn, lament, weep, I see
Here woefully slain,
The most faithful lover that
The earth has ever borne.

A servant of his lady,
From outside and from in,
Steadfast in his faithfulness,
And honorable in love,
Good-natured, worthy in spirit,
Surpassing handsome in body,
Was this prince
Suffused with royal manners

This singular man,
This picture of all virtues,
The true mirror of
the Joys of love,
Whom Venus had chosen
As an example of her art,
He has (oh! it's too tragic)
Here lost his life.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 6