Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[7] Kheb veel nachten lang gewaeckt

Lied van een wanhopige minnaar, die geen voet aan de grond krijgt bij zijn beminde. Het is nu of nooit, zingt hij: bemin me, anders sterf ik van verdriet. Kennelijk baseerde Starter zich op het Engelse liedje 'I have waked the winter's nights', waarvan de tekst echter nooit is teruggevonden.

Stemme: Y have waked the Winters Nights.

Kheb veel nachten lang gewaeckt,
Als een ander hiel sijn rust,
Naer u soete gonst gehaeckt, (*1 )
Dien ick hiel voor al mijn lust.
Lief, ick was u Dienaer immer,
Mind my nu, o mind my nu, o mind my nu,
Of mind my nimmer.

Schoon, die met u soet gesicht,
Met u suycker-soete woorden,
In mijn boesem hebt ghesticht
D'eerste brand die my bekoorden,
Weest voortaen geen suyre grimmer, (*2)
Mind my nu, ô mind my nu, o mind my nu,
Of mind my nimmer.

Laet by u zijn overleyd, (*3)
Of ick oock verdien dees smarte,
Daer ick u met dienstbaerheyd
In het beste van mijn herte
Een Altaer van trouheyd timmer.
Mind my nu, o mind my nu, o mind my nu,
Of mind my nimmer.

Ick swoer u d'eed van mijn trouw, 
Dien ick troulijck heb betracht, 
't Welck ghy hoorde wel, Juffrou, 
Maer te weynigh hebt geacht. 
Liefd is als een koorts, jae slimmer, 
Mind my nu, [enz]. 

Sterf ick door dees Koorts der min,
Daer uwe hulp my mach genesen,
Waer't geen schand, dat ghy, Goddin,
D'oorsaeck van mijn dood soud wesen?
Weest gheen moorderesse immer,
Mind my nu, o mind my nu, o mind my nu,
Of mind my nimmer.

(*1) heftig naar je liefde verlangd
(*2) zuurpruim
(*3) bedenk
[7] I have lain awake many a night

Song of a despairing lover, who can't get a foot in the door with his beloved. It is now or never, he sings: love me, or I'll die of grief. Starter apparently based his song on the English song 'I have waked the winter's nights'; the text of that song, however, has never been found.

Tune: I have waked the winter's nights

I have lain awake many a night
As another had his rest,
Longing for your sweet favor,
Which is all that I desire.
Love, I have always been your servant,
Love me now, o love me now, o love me now,
Or love me never.

Darling, with your sweet face,
With your sugar-sweet words,
You have set in my breast
The first fire that ever charmed me. .
From now on, don't be a sourpuss,
Love me now, o love me now, o love me now
Or love me never.

May you consider
Whether I deserve this pain,
Since I with all servanthood
And with the best of my heart
Build you an altar of faithfulness.
Love me now, o love me now, o love me now
Or love me never.

I swore an oath of my faithfulness
Which I have faithfully kept,
And which you heard, Mistress,
But have honored too little.
Life is like a fever, yes, even worse.
Love me now, [etc].

If I should die from this fever of love,
Your aid could heal me.
Would it not be shameful if you, Goddess,
Should be the cause of my death?
Don't remain a murderess for ever,
Love me now, o love me now, o love me now,
Or love me never.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 7