Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[10] Christelijcke Klachte

Camphuysens geestelijke navolging van John Dowland's beroemde ayre 'Flow my teares' (The second booke of Songs or Ayres, Londen 1600). Waar Dowland de oorzaak van zijn peilloze smart ongenoemd laat, vult dominee Camphuysen die gretig in: het is de menselijke zonde, die hem in tranen doet uitbarsten.

Christelijcke Klachte
Zang: Doulants Lacrymae [John Dowland]

Traen, oogen, traen, en word fonteynen
Door u veel weynen;
Benaude borst, zen' door de lucht
Een droef gezucht.
Weyn mede, weyn, al ghy oprechte,
Weyn, Godes knechten;
Laet zuchten tot den Hemel gaen;
Vang klachten aen.
Laet als twee beecken,/ Uw oogen leecken,
Om den mensch (helaes!)
Die (in 't hert/ Staêgh benert,/ En verwert
Door qua waen van vreuchd en smert)
Zoeckend' heyl, van heyl ververt, (*1)
Teffens wijs en dwaes.
Geheel Nature/ Wil mede truren;
Truer wat truren kont;
Al 't verdriet/ 't Welckmen ziet/ Dat geschiedt,
En de wer'lt van overvliet,
Is zoo trurens waerdigh niet
Als des Menschen Zondt.
Wel liet ghy staegh tranen vlieten,
Heraclite; (*2)
't Is gewis droeff'nis, te zien
De jamm'ren die op Aerdt geschien.
Met meer reden weenen d'oogen
Die zien mogen
Wat voor Schat en Padt Godt geeft
Daer 't domme hert geen lust in heeft.

(*1) zich verwijdert.
(*2) Heraclitus: Ionisch natuurfilosoof uit de 6e eeuw v. Chr. ('panta rhei'), die voortdurend zou hebben geweend om de dwaasheden der mensen.
[10] Christian Lament

Camphuysen's sacred parody of John Dowland's famous ayre 'Flow my teares' (The second booke of Songs or Ayres, London 1600). Where Dowland leaves the source of his depthless pain unnamed, Pastor Camphuysen eagerly fills it in: it is human sin that makes him burst into tears.

Christian Lament
Melody: Doulants Lachrymae [John Dowland]

Weep, eyes, weep, and become fountains
From an overflow of wailing;
Anxious breast, send through the air
A sad sigh.
Wail along, wail, all you upright;
Wail, God's servants;
Let sighs rise toward Heaven; / Let lament accompanied by tears
Let laments begin. / rise to Heaven.
Let your eyes flow like two streams,
Mourning mankind (alas!)
Which (at heart, always distressed and confused
By evil delusions of pleasure and pain
Seeking salvation, misses the mark,
Both wise and foolish.
All of Nature weeps in sympathy;
Mourning what can be mourned
All the sorrow, to be seen, that happens,
That overflows the world,
All of that is less worthy of mourning
Than Human Sin is.
You were right to let your tears always flow
Heraclitus, (*1)
It is indeed sorrow to see
The miseries that occur on Earth.
With more reason the eyes weep
To be able to see
What treasures and traces God gives
That the foolish heart has no desire for.

(*1) Heraclitus: Greek natural philosopher from the sixth century BC who was said to have wept constantly at human foolishness.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 10