Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Engelse tekst
[12] Van't Laetste oordeel

Een waarschuwing voor allen die in zonde leven. Denk niet: de Dag des Oordeels, dat duurt nog zo lang, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Integendeel, die dag kan binnen de kortste keren daar zijn, want je kunt elk moment sterven en in de dood is er geen tijd meer; dan komt het Laatste Oordeel razendsnel. Als zondaar kun je dus in een mum van tijd buiten de Hemel worden gesloten.

Van't Laetste oordeel (Dirck Raphaelsz Camphuysen)
Zang: Gaillarde Essex [John Dowland]

Wanneer de groote Dagh, die eens moet zijn,
Aller dingen eyndt zal geven,
In wat een angst en innerlijcke pijn
Zal het zondigh hert dan beven!
Als d'oogen zelfs (*1) aenschouwen
't Geen hier 't hert niet g'looven wou';
Ach! wat bitterder benouwen
Laet laten rou!
Laes! die daer gaet vertrouwen
't Geen hy bill'ck mistrouwen zou',
Als Godts oordeel wordt gehouwen
Voelt 's wer'lts ontrou.
Hy wil, maer waer kan hy vluchten?
Hy zucht, doch vergeefsche zuchten;
't Hert, vol vruchtelooze vruchten,
Spreeckt zijn vonnis uyt.
Beter waer hy nooyt geboren,
Dan de stem te moeten hooren
Die hem uyt der uytverkoren
Blijde wooning sluyt.

De Dagh toeft wel, en alles blijft zoo 't was
Dies ghy meynt g'hebt niet te schroomen;
Maer 'tgeen ten onpas koomt, koomt noch te ras;
Traegh'lijck komen, is oock komen.
Godt laet den Dagh vertragen,
Niet om dat gh' oock traegh zijn zult;
Maer zijns goedtheydts wel-behagen
Wordt zoo vervult.
Den zondaer wil hy dragen
In lanckmoedelijck geduldt,
Off mischien de straff' en plage
Sturff met de schuldt.
En off schoon veel duyzendt jaren
Tot des Heeren dagh noch waren,
Zal u doch de Doodt niet sparen,
Die elck uer zijn magh.
In de Doodt ('t zy hoe geleden)
Is geen Tijdt, dat wijst de Reden;
Over Duyzendt jaer, is, Heden:
Sterff-dagh, Oordeel-dagh.

(*1). zelf
[12] About the Last Judgment

A warning for all who live in sin. Don't think, 'Oh, Judgment Day, that's too far away to worry about. ' In fact, that day is coming sooner than you think, because you could die at any moment and once death comes there's no time left and Judgment Day is upon you. As a sinner you could be excluded from Heaven in the blink of an eye.

About the Last Judgment (Dirck Raphaelsz Camphuysen)
Melody: Gaillarde Essex [John Dowland]

When the great Day that must someday come
Puts an end to all things,
In what fear and inner pain
The sinful heart will then tremble!
Then the eyes themselves shall see
That which here the heart does not want to believe;
Ah! what dire distress
Will lead to mourning!
Alas! he who trusts
That which he so rightly should mistrust,
When God's Judgment is held
Shall feel the world's falsity.
He'll want to escape, but where?
He sighs, but sighs in vain;
The heart, full of fruitless fruits,
Proclaims its sentence.
Better that he had never been born
Than to hear the voice
That shuts him out of
The blessed dwelling of the chosen.

The Day delays, and all remains as it was
And so you think you need not fear;
But that which comes by accident comes all too fast;
Slow arrival is arrival nonetheless.
God allows the Day's delay,
Not so that you also should tarry;
But the goodwill of His mercy
Is thus fulfilled.
He indulges the sinner
In merciful patience,
Or perhaps the punishment and pain
Die along with the fault
And even if there were many thousands of years
Until the Day of the Lord comes,
That will not spare you from death,
Which can come at any hour.
In death (no matter how)
There is no time left, as Reason teaches,
A thousand years from now is today:
Death Day is Judgment Day.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 12