Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[13] Christelijck Gevecht

Een bewerking van een bijbelpassage over de 'geestelijke wapenrusting' uit Paulus' brief aan de Efeziƫrs (Ef. 6: 11-7): 'Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.' Camphuysen benadrukt dat het om een geestelijke strijd moet gaan, waarbij geen mensenbloed mag vloeien.

Christelijck Gevecht I. (D.R. Camphuysen)
Zang: Frogs Gailiarde [John Dowland]

Van te strijden wil ick zingen, zingen een aendachtigh (*1) Liedt:
Hoe de mensch, die wel wil strijden, heeft te strijden, en hoe niet.
Al de Werelt is vol strijdens. Strijden is menigerhandt;
Strijden dijdt (*2) somtijdts tot eere; strijden dient somtijdts tot schandt.
Menigh strijdt een dwaess'lijck strijden, om 't gering, op 't ongewis;
Menigh strijdt een wijss'lijck strijden, om 't geen strijdens waerdigh is.
Somtijdts strijdt de mensch een strijden dat met Godes wille strijdt:
Somtijdts strijdt de mensch een strijden daer den Hemel in verblijdt.

[Christelijck Gevecht] II.
Zang: Als op 't voorgaende. oock aldus: [ongeĆÆdenticeerde melodie]

't Wapen dat ghy aen moet hebben, daer ghy mede moet te veldt,
Daer ghy strijdt me'e moet beginnen tegen 't Geestelijck geweldt,
Tegen al 't bedrogh en listen van een zoo gezwindt Vyandt,
Is het Geestelijcke Wapen 't welck uw Godt u schickt ter handt.
Dit moet ghy geheel aentrecken. Niet een stuck en mach'er van.
(Waermen hem maer bloot kan vinden, treftmen strax zijn vyandt a'n)
Dit moet ghy geheel aentrecken, om, wanneer't aen 't strijden geldt,
Vast te staen; en onbeweeghlijck (*3), u te dragen als een heldt.

[Christelijck Gevecht] III.
Zang: Mein hert is betrubt biss in dem thodt, Fa la la la la la la la la la.
[=Engelsche falala, aldus J. Starter]

De kroon is niet zoo waerdt en zoet
Waer aen men licht geraken kan,
Dan die, gehaelt door zweet en bloedt,
Niet staet gereedt voor alle man.

Dat d'Aerdtsche mensch het hooghste Goedt
Goetdunckentlijck (*4) verhopen derf (*5),
Is om dat hy niet wel bevroedt
De waerdicheydt van 's Hemels erf.

Die in zijn herte na waerdy
d'Onsterffelijckheydt heeft geschat,
Geloofd' eer datzer niet en zy
Dan datmenz' heeft door lichter Padt (*6).

(*1) vroom.
(*2) strekt.
(*3) onverschrokken.
(*4) verblind door eigenwaan
(*5) durft
(*6) zou eerder geloven dat de onsterfelijkheid niet bestond dan dat ze gemakkelijk te verwerven zou zijn.
[13] Christian Struggle

A setting of the biblical passage about the 'weapons of the spirit' from Paul's letter to the Ephesians (Eph 6:11-17):
"Put on the full armor of God, so that you can stand against the Devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Camphuysen emphasizes that this is about a spiritual struggle, in which no human blood may flow.

Christian Struggle I.
Tune: Frogs Gailiarde [John Dowland]

I will sing of struggle, singing a devout song:
How mankind, who wants to fight, should and should not fight.
All the world is full of struggle; struggle is manifold;
Sometimes struggle grasps for glory, struggle sometimes leads to shame.
Many a fight is foolish, about nothing, about ignorance;
Some struggles are wise and these are worthy.
Sometimes strugglers struggle against God's will:
Sometimes strugglers fight a fight that brings joy to Heaven.

[Christian Struggle] II.
Tune: As in the previous song, or like this: [unindentified melody]

The weapon that you must bear, and carry with you to the field,
With which you must begin your struggle against spiritual violence,
Against all the deceit and wiles of a swift foe,
Is the Spiritual Weapon which your God makes available.
This you must don in full. Not one part can be left off.
Anywhere found uncovered, the foe will soon find.
This you must don in full, so that whenever the battle begins,
You can stand fast and fearless, and conduct yourself as a hero.

[Christian Struggle] III.
Tune: My heart is troubled unto death, Fa la la la la la la la la la
[=English falala, according to J. Starter]

The crown is not so worthy and sweet
If one can easily attain it,
As that, which earned by sweat and blood,
Does not await everyone.

That earthly man the highest prize
Presumptuously hopes to earn
Is because he does not comprehend
The worth of Heaven's inheritance.

The one who has in his heart
Estimated the true worth of immortality
Would sooner believe it does not exist
Than that one could reach it by an easy path.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 13